Nar Likörü

Madem k?? meyveleri reçel ya da türevleri ile stoklamaya, pekala likör de yapabiliriz. Geçen sene bir arkada??m?n annesi rica etti?inde, ar?ivimdeki tarifi taray?p bulmu? ve üzerinde çal??m??t?m. Ancak ?imdi ba?ka bir arkada??m?n dürtmesi(!) ile haz?rlamak ve foto?raflamak için zaman bulabildim. 🙂

Likör yapmay? çok seviyorum; annemden kalan bir al??kanl?k ile de bayram sabah? erkenden giyinip süslenip, sabah kahvesinin yan?nda servis etmeye bay?l?yorum. Yaz sonundaki bayram için ?imdiden güzel bir haz?rl?k.

Devam?n? oku»

Ev Yap?m? Badem Sütü

E?imin yo?un spor program? ve süte olan laktoz intolerans? beni bu tarifi evde uygulamaya yönlendirdi. New York’ta rahatl?kla her markette bulabiliyorduk, ancak san?r?m evde yap?lm?? do?al olan? en makbulü. Bunun yan? s?ra içerdi?i lif, protein, magnezyum aç?s?ndan inek sütüne iyi bir alternatif olarak kabul ediliyor veganlar taraf?ndan. Denemenizi tavsiye ederim; lezzetli ve sa?l?kl?. Tabii ki badem sütü ile haz?rlayabilece?iniz tarifleri yak?nda yay?nlayaca??m. 🙂

Devam?n? oku»

Salatal?k Limonatas?

 

Evimizde kola, haz?r me?rubat ve türevleri bulunmuyor; evet misafirimiz illa ki isterse onlara servis etmek için al?r?z, ancak ne ben ne de e?im su ve mineralli su d???nda haz?r ürünleri hiç sevmiyor ve aram?yoruz. Yaz geldi?inde serinlemek için alternatif olarak ya demirhindi ?erbeti gibi çe?itli ?erbetler ya da limonata çe?itleri haz?rl?yorum.

S?k? (!) ve sa?l?kl? beslenme dönemimize uygun ?ekersiz, ancak C vitamini deposu olup, vücudumuz için yararl? olan elektrolitler içeren bu besleyici tarifi yap?p, sizinle payla?mak istedim. 🙂

Devam?n? oku»

S?cak ?arap – Vin Chaud

 

Y?l?n son gününe bu kadar h?zl? ve ko?u?turma içinde ba?lamay? planlam?yordum. Belki daha sakin, uzun bir kahvalt?, ard?ndan aromatik ya?lar ile bir masaj, sonra da ba?las?n kutlamalar.. Kendimi kapt?rman?n hiç gere?i yok; çal??mal?y?m, çal??mal?y?z. J

Bugün ?ansl? olup, ceketini al?p i? yerinden erken ayr?lacak ki?iler için, rahatlamaya ba?laman?n ilk ad?m? olan ?arap tarifi veriyor olaca??m. Daha do?rusu s?cak ?arap tarifi. Belki yaz?n?n ba?l???n? okuyup, devam?n? getirmeyenler olacakt?r. ‘Hiç sevmem s?cak ?arap’ diye hay?flananlar, bir ?ans daha vermeniz gerekti?ini dü?ünüyorum. Ben de sizlerdendim ancak bu ?arab? tatt?ktan sonra, ucuz ?arab?n içine bol bol çubuk tarç?n at?p, alkolü uçana kadar bekletilen bir içecekten daha fazlas? oldu?unu ö?rendim.

Devam?n? oku»

Vi?ne Likörü – 2

Öncelikle benimle beraber vi?neleri kavanoza koyup, karanl?k bir yerde sab?rla git-gel-kar??t?r i?lemini gerçekle?tirenleri tebrik ediyorum. Tabii ki sabr?n?zdan dolay?. ?tiraf ediyorum ki ben arada dayanamay?p kapa?? aç?p, koklay?p hemencecik geri kapatt?m. Ve neredeyse 3 ay oldu; ?ekerler tamamen eridi, suyunu salan vi?neler kendi kendine lezzetlerin hepsini emerken, alkollendi bile.

Devam?n? oku»

Lavantal? Latte

Az?c?k yaz ya?muru gördüm ya, hemen bahar geldi san?p mutlu oldum. Ya?murlu havalarda beni en çok mutlu eden, pike alt?ndayken kahve ve film keyfini yapmak için muhte?em bir an. Geçen gün yapt???m ?eftalili tarttan hala bir dilim var; yan?na tabii ki sütlü, lavantal? kahve yak???r. Serin esen hava, toprak kokusu ve kahve.. ?yi pazarlar dilerim hepinize! 🙂

Devam?n? oku»

Vi?ne Likörü

?imdi vi?ne zaman?. Vi?nenin iyisini pazarlarda, manavlarda bulabilmek mümkün. Bana çi? meyve hali çok ek?i geliyor ve ne yaz?k ki yiyemiyorum. Eh o zaman vi?neli tarifler dönemi ba?layabilir 🙂

Dinlenme süreci uzun, ama yap?m? bir o kadar kolay olan bu likörü bir sonraki bayrama yeti?tirmek ad?na hemen yapmaya koyuluyorum. En k?sa zamanda vi?ne reçeli tarifini de payla??yor olaca??m 🙂

Devam?n? oku»

Demirhindi ?erbeti

 

S?caklarda içecek alternatif tatlar ar?yorum ?u s?ra. Sizi bilmem ama ben büyük markalar?n birbirlerini sürekli taklit ederek ya da birkaç de?i?ik isimle piyasaya sürdükleri so?uk çay?ms? içecekleri sevmiyorum. Sevmememin en önemli sebebi ise içlerinde ne oldu?unu bilmiyor olmam; tamam arkas?nda içindekiler bölümü var ama içerdikleri kimyasal ürünler nelerden yap?l?yor bilmiyorum.

Evinizde bildi?iniz güvendi?iniz do?al ürünler ile haz?rlayabilece?iniz bu müthi? ferahlat?c? tat, 11. yüzy?ldan beri Osmanl?’dan günümüze kadar aktar?lm??. Osmanl? mutfa??nda önemli say?lacaklardan biri olan Demirhindi ?erbeti, eski ad? ile Temr-i Hindi’nin yararlar? saymakla bitmiyor; sindirim sistemini ve kan bas?nc? düzenleyici, susuzlu?u giderici bir hurma çe?idi. Kavurucu s?caklar ve oruç tutanlar için düzensiz beslenmekten yorulan vücudu onarmak için hemen yap?n, marketlerdeki sahte tatlar? unutun derim! 🙂

Devam?n? oku»