Nutella’l? ve Muzlu Ekmek

Malum biliyorsunuz, 43 gün önce minik o?lumuz dünyaya geldi. Asl?nda normal do?um sayesinde ertesi gün ayakta, hiçbir ?ey olmam?? gibi ko?turuyordum. Ancak tarif yapsam da oturup yazacak ne zaman ne de hal bulabildim. Geceleri uykusuz geçen günler, kafam? yast??a koyacak 5 dakika bile de?erliydi. Gerçi ‘Koyabildin mi?’ derseniz de cevab?m ne yaz?k ki hay?r olacak. 🙂 Her an? mucize ve mutluluktan uçar gibi geçen birkaç haftal?k aradan sonra tekrar i?ime geri dönmenin sevinci içerisindeyim. Dönü?üme lay?k, yemelere doyamad???m nutellal? ve muzlu ekmek (kek) ile yap?p yiyeyim, bir de sizinle payla?ay?m dedim.

Devam?n? oku»

Çikolata ve Mascarpone Peynirli Frans?z Tostu

 

Hat?rlarsan?z bir iki tarif önce hem tost, hem sandviçlerinizde kullanabilece?imiz bir ekmek tarifi vermi?tim. Ekme?i verirken de bir söz vermi?tim; unutmad?m! 🙂 Eli kula??nda biz bebe?imizi beklerken, acele edip payla?mak istedim; ne olur ne olmaz ama de?il mi? Bir iki hafta daha devam edecek ?ekilde tariflerimi de sizin için haz?rl?yorum. Ancak arada san?r?m bir kaç hafta ara vermek durumunda kalaca??m. Bir daha ki görü?memize kadar e-postalar?n?za geç cevap verirsem af ola! 🙂

Devam?n? oku»

Klasik Frans?z Sandviç Ekme?i

Çocuklu?umun kahvalt?lar?nda yumurtal? ekmekler vard?; öyle nefis kokard? ki ev, aç uyanm?? bir çocuk için hat?rlanacak en güzel günler belki de. Halimden belli olmasa da o zamanda çakt?rmadan yeme?e dü?künmü?üm belli ki. 🙂

‘French Toast’ ya da ‘Frans?z tostu’ diye adland?rd?klar? tarifte pek farkl? de?il. Bir kaç ek malzeme ile sabah sofralar?n? ?enlendirmek mümkün. Ancak en büyük fark? san?r?m ekme?i; eh ben de bu ekme?i yapmadan ve sizinle payla?madan duramazd?m. Evet tahmin edece?iniz gibi ‘Frans?z Tostu’ tarifi de yak?nda sizlerle.. 🙂

Devam?n? oku»

Zeytinli ve Biberiyeli Ciabatta

Yeni y?l?n ilk tarifinde e?im ve benim en sevdi?imiz, zeytinli ekmek tarifini vermek istedim. Ancak öyle bir ekmek dü?ünün ki k?t?r k?t?r kal?n bir kabuk, içi puf gibi yumu?ac?k, çok ama çok lezzetli ve yap?m? tüm ekmek tariflerinden daha kolay. 🙂 Evinizde hep bulunan, ekonomik malzemeler ile katk? malzemeleri olmadan ekmek yapmay? kim istemez? Yeni y?l size bereketli gelsin..

Devam?n? oku»

Tarç?nl? ve Üzümlü Ekmek

 Baharla birlikte geleneksel ev yap?m? ekmek çal??malar? son h?z devam ediyor 🙂 Bu sefer size biraz Ay çöre?ini biraz Paskalya çöre?ini hat?rlatan nefis bir tarif bu.. Art?k büyük marketlerde çe?it çe?it unlar bulmam mümkün; can?n?za hangisini isterse onunla yapabilirsiniz. Ben biraz daha sa?l?kl? olsun diye çok amaçl? bu?day ununu tercih ettim; gerisi size kalm??.. 🙂

Devam?n? oku»

Cheddar Peynirli Biscuit/Ekmek

Adrianna Adarme’nin tarifinden uyarlanm??t?r.

Bal?k restoran? ‘Red Lobster’ a gidenler bu ekme?i iyi bilirler. Ancak gene ülkemizde de fast food zincirlerinden tavuk ürünleri sat??? yapanlar?n da menülerinde yer alan bir ekmek türüdür biscuit. Ne yaz?k ki Türkçesi olmad??? için farkl? bir ?ekilde adland?ram?yorum.

Amerika’da bu ekmek türünü yapabilmek için marketlerde ‘Biscuit Mix’ ad? alt?nda sat?lan, haz?r kar???m ürünü ile bir çok tarifi kolayca yapabilirdim. Ancak burada ne yaz?k ki yok, ve bir çok denemeye ra?men tarif pek istedi?imiz gibi olmad?; ta ki bugün verece?im tarife dek.. 🙂

Devam?n? oku»

Ay Çekirdekli Ekmek

Kathleen King’in tarifinden uyarlanm??t?r.

Gelmi? geçmi? en kolay ekmek tarifi oldu?unu iddia edebilirim. ?lk tarifi bulup, biraz ekleyip biraz ç?kar?nca, formülün tutsa da ama olup olmayaca??ndan pek emin olmad?m. Ancak ne zaman kabar?p, mutfa?? mis gibi bir koku sard???nda rahatlad?m. 5 dakikada haz?rlay?p, herkes sabah daha uyurken pi?irebilece?iniz süper bir tarif. 🙂

Devam?n? oku»

Sütlü Örgü Ekmek

Dün ko?u?turmam çok olmas?na ra?men, bu biraz zahmetli tarifi yap?p, foto?raflay?p sizler için yay?nlamaya karar verdim. Benden neredeyse ilk kez zahmetli sözcü?ünü duymu? olabilirsiniz; benim için di?er ekmek tarifleri kadar e?lenceli olaca??n? san?rken, hamurun ‘eyvah kabarmayacak’ endi?esi ile ba?ka bir tarif haz?rlamaya koyulmu?tum. Ancak nazl? hamurum, mutfa??m?n ?s?s?n? be?enmemi? olacak ki, 20 dakika gecikmeli olarak kabarmay? seçti; hal böyle olunca di?er tarifi ask?ya ald?m. Umar?m sizin için her ?ey daha kolay olur 🙂

Devam?n? oku»

Mayas?z Ekmek

Ald???m yorum ve e-postalarda ekmek mayalaman?n zor oldu?unu ya da bekleyecek zamanlar? olmad???ndan bahsediyor ço?u takipçim. Ne yaz?k ki hakl?lar, pek kolay bir i?lem de?il. Can? isterse tutup, kabar?yor, baz? tarifle kuru maya baz?lar? instant derken kafalar kar???yor.

Madem öyle, ekmek makinas?n?n ekme?ini sevmeyenler (ben!) için bu sefer hem mayas?z, hem az malzemeli ve neredeyse ‘pasta’ k?vam?ndaki bu tarifi sizin için payla?mak istedim. F?r?nlarda sat?lan ekme?in ne olaca?? tart??malar? sürerken, ve evimizdeki beyaz un henüz yasaklanmam??ken, deneyelim ve afiyetle yiyelim 🙂

Devam?n? oku»

Tuzlu/Tatl? Bu?day Unlu Kraker

Deb Perelman'in tarifinden uyarlanm??t?r.

Haz?r ürünlere olan kötü izlenimimin dozu her geçen gün art?yor; art?k her ?eyi evde yapmaya ba?layaca??m diye kendimden korkar oldum. Benim ve bir çok insan?n ‘Sunta’ diye tabir etti?i at??t?rmal?k krakerlerin tats?z tuzsuz olu?una m? kafam? takay?m, ona verilen paralar? m? üzüleyim yoksa en önemlisi içindekiler k?sm?n? okuyup, anlamaya çal??ay?m, ?a??rd?m. 🙂 Karar verdim ki ev yap?m? krakerlere yenisi ekleme zaman?m gelmi?. Yap?m? o kadar kolay ve h?zl? ki, inan?n markette reyonlar? gezip, içlerini okuyup seçmekten daha pratik ve tabii ki daha sa?l?kl?.

Devam?n? oku»