Nar Likörü

Madem k?? meyveleri reçel ya da türevleri ile stoklamaya, pekala likör de yapabiliriz. Geçen sene bir arkada??m?n annesi rica etti?inde, ar?ivimdeki tarifi taray?p bulmu? ve üzerinde çal??m??t?m. Ancak ?imdi ba?ka bir arkada??m?n dürtmesi(!) ile haz?rlamak ve foto?raflamak için zaman bulabildim. 🙂

Likör yapmay? çok seviyorum; annemden kalan bir al??kanl?k ile de bayram sabah? erkenden giyinip süslenip, sabah kahvesinin yan?nda servis etmeye bay?l?yorum. Yaz sonundaki bayram için ?imdiden güzel bir haz?rl?k.

Devam?n? oku»

Ayva Reçeli

Son tarifimin ne zaman yay?nland???n? gördü?ümde mi daha çok ?a??rd?m, yoksa minik o?lumuzun ilk ya??n? kutlad???m?za m? daha çok ?a??ray?m bilemiyorum. Benim için son aylarda zaman geçmiyor, adeta uçuyor.

Sanmay?n ki arka planda tarifler ya da sipari?ler de duruyor; tam tersi son gaz devam ediyor. Bu nedenle kafam? toplay?p, keyifle yaz? yazacak zaman bulam?yorum. Ama art?k bahane bulmadan, kald???m yerden devam etmenin zaman? san?r?m.

Devam?n? oku»

Ev Yap?m? Badem Sütü

E?imin yo?un spor program? ve süte olan laktoz intolerans? beni bu tarifi evde uygulamaya yönlendirdi. New York’ta rahatl?kla her markette bulabiliyorduk, ancak san?r?m evde yap?lm?? do?al olan? en makbulü. Bunun yan? s?ra içerdi?i lif, protein, magnezyum aç?s?ndan inek sütüne iyi bir alternatif olarak kabul ediliyor veganlar taraf?ndan. Denemenizi tavsiye ederim; lezzetli ve sa?l?kl?. Tabii ki badem sütü ile haz?rlayabilece?iniz tarifleri yak?nda yay?nlayaca??m. 🙂

Devam?n? oku»

Ev Yap?m? Ketçap

Her ?eyin do?al?n? yapmak moda oldu; ancak ben her zaman annemden gördü?üm kadar?yla böyle yap?lmas?n? ö?rendim. Daha küçücüktüm annem arkada?lar?n? a??rlayacakken, geni? bir cam kasede mayonez ç?rpard?; dün gibi hat?rlar?m! Art?k evimize bir bebek geldi?i için, -ve pek tabii ben emzirdi?im için- daha da dikkat eder olduk. Mayonez sevmeyen bir aile olarak, size ketçap ? haz?rlamak istedim. Ama mayonez tarifini de ileride pek tabii verece?im.

Devam?n? oku»

Nutella’l? ve Muzlu Ekmek

Malum biliyorsunuz, 43 gün önce minik o?lumuz dünyaya geldi. Asl?nda normal do?um sayesinde ertesi gün ayakta, hiçbir ?ey olmam?? gibi ko?turuyordum. Ancak tarif yapsam da oturup yazacak ne zaman ne de hal bulabildim. Geceleri uykusuz geçen günler, kafam? yast??a koyacak 5 dakika bile de?erliydi. Gerçi ‘Koyabildin mi?’ derseniz de cevab?m ne yaz?k ki hay?r olacak. 🙂 Her an? mucize ve mutluluktan uçar gibi geçen birkaç haftal?k aradan sonra tekrar i?ime geri dönmenin sevinci içerisindeyim. Dönü?üme lay?k, yemelere doyamad???m nutellal? ve muzlu ekmek (kek) ile yap?p yiyeyim, bir de sizinle payla?ay?m dedim.

Devam?n? oku»

Çikolata ve Mascarpone Peynirli Frans?z Tostu

 

Hat?rlarsan?z bir iki tarif önce hem tost, hem sandviçlerinizde kullanabilece?imiz bir ekmek tarifi vermi?tim. Ekme?i verirken de bir söz vermi?tim; unutmad?m! 🙂 Eli kula??nda biz bebe?imizi beklerken, acele edip payla?mak istedim; ne olur ne olmaz ama de?il mi? Bir iki hafta daha devam edecek ?ekilde tariflerimi de sizin için haz?rl?yorum. Ancak arada san?r?m bir kaç hafta ara vermek durumunda kalaca??m. Bir daha ki görü?memize kadar e-postalar?n?za geç cevap verirsem af ola! 🙂

Devam?n? oku»

Klasik Frans?z Sandviç Ekme?i

Çocuklu?umun kahvalt?lar?nda yumurtal? ekmekler vard?; öyle nefis kokard? ki ev, aç uyanm?? bir çocuk için hat?rlanacak en güzel günler belki de. Halimden belli olmasa da o zamanda çakt?rmadan yeme?e dü?künmü?üm belli ki. 🙂

‘French Toast’ ya da ‘Frans?z tostu’ diye adland?rd?klar? tarifte pek farkl? de?il. Bir kaç ek malzeme ile sabah sofralar?n? ?enlendirmek mümkün. Ancak en büyük fark? san?r?m ekme?i; eh ben de bu ekme?i yapmadan ve sizinle payla?madan duramazd?m. Evet tahmin edece?iniz gibi ‘Frans?z Tostu’ tarifi de yak?nda sizlerle.. 🙂

Devam?n? oku»

Zeytinli ve Biberiyeli Ciabatta

Yeni y?l?n ilk tarifinde e?im ve benim en sevdi?imiz, zeytinli ekmek tarifini vermek istedim. Ancak öyle bir ekmek dü?ünün ki k?t?r k?t?r kal?n bir kabuk, içi puf gibi yumu?ac?k, çok ama çok lezzetli ve yap?m? tüm ekmek tariflerinden daha kolay. 🙂 Evinizde hep bulunan, ekonomik malzemeler ile katk? malzemeleri olmadan ekmek yapmay? kim istemez? Yeni y?l size bereketli gelsin..

Devam?n? oku»

Pancar Tur?usu

Tezgahlarda k?pk?rm?z? hatta bordo pancarlardan sa?l?k f??k?r?yor. Alg?da seçicilik mi yoksa dönemsel sebze reklamlar? m?d?r nedir, kar??ma faydalar? ç?k?p duruyor. ??in kötü taraf? ise vakumlu po?etlerde de tur?u halini görmeye ba?lad?m. Annemin mis gibi tarifini, sizin için bu sene ben uyarlad?m. O kadar basit ve o kadar sa?l?kl? ki lütfen evinizde yap?n?z. 🙂

Devam?n? oku»

Tarç?nl? ve Üzümlü Ekmek

 Baharla birlikte geleneksel ev yap?m? ekmek çal??malar? son h?z devam ediyor 🙂 Bu sefer size biraz Ay çöre?ini biraz Paskalya çöre?ini hat?rlatan nefis bir tarif bu.. Art?k büyük marketlerde çe?it çe?it unlar bulmam mümkün; can?n?za hangisini isterse onunla yapabilirsiniz. Ben biraz daha sa?l?kl? olsun diye çok amaçl? bu?day ununu tercih ettim; gerisi size kalm??.. 🙂

Devam?n? oku»