?eftali ve Kaju’lu Dondurma

Haz?r meyveler hala tezgahlarda, ve hala s?caklar gitmiyorken –bu asl?nda bir serzeni?!- sa?l?kl? tatl?lar yapmaya devam edelim. ?çinde beyaz ?eker, kimyasal koruyucular gibi zararl? maddeler olmadan, san?r?m bir ço?unuz için daha da önemlisi dondurma makinesi olmadan yap?labilen bir tarif bu. ?çinde krema ya da süt yok dolay??la daha çok ‘sorbet’ tad?nda olacak. Çocuklu?umuzdaki ‘Buz Parmak’ konseptini evde haz?rlayal?m art?k.. 🙂

Devam?n? oku»

Kinoal?, Yulaf Ezmeli ve Armutlu At??t?rmal?k

Sabah i?e gitmeden önce yataktan son dakika kalkanlardansan?z, bir gün önce yap?p, evden ç?kmadan çantan?za at?p, yolda gönül rahatl??? ile tüketebilece?iniz sa?l?kl? bir at??t?rmal?k. ?çindeki besleyici malzemeler sayesinde, yoldan almak zorunda oldu?unuz ya?l?, ve çok unlu zararl? yiyeceklerin vicdan azab?n? çekmek zorunda de?ilsiniz.

Tabii ki sadece sabah de?il, gün içindeki muzu at??t?rmalar?n da pekala yerini alabilirler! 🙂

Devam?n? oku»

Brownie Kurabiyeleri

Bayrama çok az kalan bu günlerde, çocuklar? sevindirmenin –çocuk derken bu guruba ben de dahilim :)- bir yolunu ar?yordum. Hurmal? toplar?n d???nda gerçekten çikolatal? ve lezzetli bir kurabiye ar?yordum uzun zamand?r. Ancak bu brownie içi ile haz?rlanm?? kurabiye fikri beni çok mutlu etti; tabii ki sonucu da 🙂

Devam?n? oku»

Çikolatal? ve Tarç?nl? Dondurma

 

Yaz?n s?ca??nda kar?? koyamad???m tek tatl? dondurma. ?ekersiz bir beslenme dönemindeyken ?eker ihtiyac?m? hurma pekala kar??l?yor, ancak dondurmas?z duram?yorum. Onu da haftada neredeyse sadece bir kez tüketiyorum. Paket içinde sat?lan rengarenk, içlerinde süt ya da süt ürünleri bile olmayan kutulu dondurmalar? almam, yemem, yedirmem. Yapay tatlar? ho?uma gitmiyor, ayn? zamanda sa?l???m? da tehdit ediyor gibi geliyor. Çocuklu?umuzdaki gibi aç?k ama ürünlerine güvendi?im bir kaç yerin yan? s?ra, art?k dondurmay? da evde yapmal?y?m dedim. Bu tarif için size bir müjdem var; dondurma makinas?na ihtiyac?n?z yok! 🙂

Devam?n? oku»

Hurmal? Yemi? Toplar?

Ali Kantor'un tarifinden uyarlanm??t?r.

Gün içinde bir kaç sefer kuru yemi? tüketerek hem ?eker ihtiyac?m? hem de açl???m? gidermeye çal???yorum. Taze meyvelere nazaran,  kuru yemi?lerin sa?l???m?za daha yararl? oldu?u art?k herkes taraf?ndan biliniyor. Misafirlerime yemek sofras?nda peynir taba?? içinde, ya da aperatif bir ba?lang?ç için mutlaka bir bol çe?itli bir yemi? taba??m olur.

Bu dönemde oruç tutanlar?n ?ekerini dengeleyebilmesi için, tutmayanlar?n ise günlük kahve keyfi ya da ara ö?ünü için harika bir at??t?rmal?k. Bayramda isterseniz eritilmi? çikolata ile kaplay?p, likörünüzün yan?nda da servis edebilirsiniz. 🙂

Devam?n? oku»

Vi?neli Çikolatal? Kek

Daha önceden verdi?im Çikolata Ganaj tarifini hat?rlars?n?z; çikolatal? bir keki kaplayarak foto?raflam??t?m. O zaman söz vermi?tim kekin tarifini de verece?im diye. Ancak s?ra geliyor 🙂 Ramazan ay?n? da tatl?yla aç?p, tatl? geçmesini diliyorum herkes için..

Devam?n? oku»

Bö?ürtlen Tatl?s?

Gittikçe ?s?nan günlerde, evde dondurma makinas? olmayanlar için basit bir alternatif olabilir bu tatl?. Yumu?ak k?vaml? halde de an?nda sunum yapabilece?iniz gibi buzdolab?nda 1-2 saat bekletip, sorbet ya da dondurma niyetine tüketip, misafirlerinize ikram edebilirsiniz. 🙂

Devam?n? oku»

Taze Çilekli Kek

Tezgahlar yaz meyveleri ile dolmaya ba?lad?ysa, benim en sevdi?im zamanlar geldi demektir. Fazlas?n?n zararl? oldu?unu bilmeme ra?men, yaz aylar?nda neredeyse her ö?ünüm avuç avuç meyve yemekle geçiyor. Eve gelen arkada?lar?ma da meyve salatas?, ya da taze meyveden yap?lm?? tatl?lar ikram etmek en büyük keyfim. ??te onlardan biri.. 🙂 Klasik bir kek tarifi nas?lsa bu da öyle olacak; ancak bu sefer un oran? az olan bu kekin hafif ve ?slak olmas?na bay?lacaks?n?z.

Devam?n? oku»

Limonlu Lor Kurabiyeleri

Bal?kesir’de süt ve süt ürünleri satan bir markan?n, internet üzerinden sat??? oldu?unu tesadüfen ke?fettim. As?l amac?m hö?merim tatl?s? bulup, getirtmekken bir anda elimde kocaman bir koli dolusu peynir ile kap?n?n önünde kald?m.

Söz konusu peynir oldu?unda hep ayn? ?ey oluyor, kendimi kaybediyorum! Asl?nda evde de sürekli bir süt ürünleri imalat? var ama de?i?ik ve yöresel ürünlere bay?l?yorum. Yar?m kilo loru tüketmek için daha lezzetli bir yol olamazd?! 🙂

Devam?n? oku»

Mascarpone Cheesecake

Dorie Greenspan'?n tarifinden uyarlanm??t?r.

Yeni 1 Tarif, 1 ya??na bast?! 🙂 Zaman?n ne kadar çabuk geçti?ine inanam?yorum! Zaten bu aralar bizim için kutlama zamanlar?; evlilik y?ldönümümüz, ve biricik eme?im.. Bunca zamand?r payla??lm?? olan tariflere bakt???mda ise siteyi kurmaya karar verdi?im ilk günü hat?rl?yorum. Ayn? ?u andaki gibi heyecanl? ve çok mutluydum. Hem kendi ar?ivimi daha düzenli hale getirmek, hem de gönül rahatl??? ile noktas?, virgülüne kadar do?ru tarifleri payla?mak benim için gurur verici.

Umar?m beni takip eden sen de bu durumundan memnunsundur! 🙂 Her geçen gün oldu?u gibi önümüzdeki yeni ya??m?zda da ben kendimi geli?tirerek, sana farkl? tarifler vermeye devam edece?im. ?imdiden planlanm?? olan farkl? çal??malar?mdan da ilerleyen günlerde haberdar ediyor olaca??m.

Desteklerin için çok ama çook te?ekkür ederim, iyi ki vars?n!

Devam?n? oku»