F?r?nda Kay?s? Tatl?s?

Mimi Thorisson'un tarifinden uyarlanm??t?r.

Ufak bir aradan sonra tekrar yazmaya ba?lamak benim için çok keyifli. Ne yaz?k ki bir çok yeni annenin ya?ad??? bir rahats?zl?k atlatt?m. Tosun pa?am?z? sürekli ta??maktan elimin tendonlar?n? kullan?lamaz hale getirdim. Neyse ki ?imdi çok daha iyi, her ne kadar tamamen iyile?memi? olsa da.

F?rsat bulup, tarif yapmak ve yay?nlamak için sab?rs?zlan?rken, aniden misafirim gelece?ini ö?renince ak?am yeme?i sonras? yenebilecek hafif ama çok lezzetli ayn? zamanda yap?m? çok kolay bu tatl?y? hat?rlay?p yapt?m. Yaparken pek tabii sizi unutmad?m. 🙂

Devam?n? oku»

Frambuazl? ve Bu?day Unlu Muffin

 

Haberler, gazeteler, sosyal medya ‘sa?l?kl? beslenme’ konular? ile bo?u?uyor. Neredeyse art?k her kafadan farkl? bir ses ç?kmaya ba?lad?; birisi pekmezi a?z?n?za sürmeyin derken, di?eri her gün 1 tatl? ka???? mutlaka tüketilmeli diyor. Kilo ve sa?l?k problemleri gittikçe artan yurdum insan? da ne yapaca??n? san?r?m ?a??rd?. Her ki?inin kendine ait bir metabolizma sistemi varken, kal?plar içine sokulabilecek bir tarif ya da yol oldu?una inanm?yorum.

Bu nedenle gönül rahatl??? ile esmer ?eker, bu?day unu, kaliteli zeytinya??, kefir ve yumurtas?z yapm?? oldu?um bu kekleri hüplettim, sizinle de payla?mak istedim. 🙂

Devam?n? oku»

Ball? ve Kuru Kay?s?l? Granola Çubuklar?

Kristen Rosenau’nun tarifinden uyarlanm??t?r.

1 hafta ara verdikten sonra, tekrar tariflerimize devam ediyoruz. 🙂 Verdi?im ara boyunca ne yaz?k ki gelsin mezeler gitsin k?zartmalar ?eklinde ya?ad???m için art?k kendime bir çeki düzen vermem gerekiyor. Büyüyen midemi doyurmak için de sa?l?kl? at??t?rmal?klar? evime tekrar sokmam gerekiyordu. Ancak bunu süpermarkete gidip, haz?r paketinde olanlar? almak yerine, kendi sevdi?im lezzetleri birle?tirerek yapar?m! A?a??da verdi?im kuruyemi?, ve kurutulmu? meyveleri ayn? ölçüler olmak kaidesi ile kendi sevdiklerinizle rahatl?kla de?i?tirebilirsiniz. 🙂

Devam?n? oku»

?eftali ve Kaju’lu Dondurma

Haz?r meyveler hala tezgahlarda, ve hala s?caklar gitmiyorken –bu asl?nda bir serzeni?!- sa?l?kl? tatl?lar yapmaya devam edelim. ?çinde beyaz ?eker, kimyasal koruyucular gibi zararl? maddeler olmadan, san?r?m bir ço?unuz için daha da önemlisi dondurma makinesi olmadan yap?labilen bir tarif bu. ?çinde krema ya da süt yok dolay??la daha çok ‘sorbet’ tad?nda olacak. Çocuklu?umuzdaki ‘Buz Parmak’ konseptini evde haz?rlayal?m art?k.. 🙂

Devam?n? oku»

Kinoal?, Yulaf Ezmeli ve Armutlu At??t?rmal?k

Sabah i?e gitmeden önce yataktan son dakika kalkanlardansan?z, bir gün önce yap?p, evden ç?kmadan çantan?za at?p, yolda gönül rahatl??? ile tüketebilece?iniz sa?l?kl? bir at??t?rmal?k. ?çindeki besleyici malzemeler sayesinde, yoldan almak zorunda oldu?unuz ya?l?, ve çok unlu zararl? yiyeceklerin vicdan azab?n? çekmek zorunda de?ilsiniz.

Tabii ki sadece sabah de?il, gün içindeki muzu at??t?rmalar?n da pekala yerini alabilirler! 🙂

Devam?n? oku»

Hurmal? Yemi? Toplar?

Ali Kantor'un tarifinden uyarlanm??t?r.

Gün içinde bir kaç sefer kuru yemi? tüketerek hem ?eker ihtiyac?m? hem de açl???m? gidermeye çal???yorum. Taze meyvelere nazaran,  kuru yemi?lerin sa?l???m?za daha yararl? oldu?u art?k herkes taraf?ndan biliniyor. Misafirlerime yemek sofras?nda peynir taba?? içinde, ya da aperatif bir ba?lang?ç için mutlaka bir bol çe?itli bir yemi? taba??m olur.

Bu dönemde oruç tutanlar?n ?ekerini dengeleyebilmesi için, tutmayanlar?n ise günlük kahve keyfi ya da ara ö?ünü için harika bir at??t?rmal?k. Bayramda isterseniz eritilmi? çikolata ile kaplay?p, likörünüzün yan?nda da servis edebilirsiniz. 🙂

Devam?n? oku»

Bö?ürtlen Tatl?s?

Gittikçe ?s?nan günlerde, evde dondurma makinas? olmayanlar için basit bir alternatif olabilir bu tatl?. Yumu?ak k?vaml? halde de an?nda sunum yapabilece?iniz gibi buzdolab?nda 1-2 saat bekletip, sorbet ya da dondurma niyetine tüketip, misafirlerinize ikram edebilirsiniz. 🙂

Devam?n? oku»

Vi?neli Clafoutis

?ki gün önce bayram için vi?nelerimizi süzmü?tük, hat?rlars?n?z. Süzülen lezzetli vi?nelerin bir k?sm?n? kullabilece?iniz Claoutis tarifini verece?im. Geri kalan?n? buzlu?unuzda saklay?n; yak?nda yeni 1 tarif ile gelebilirim 🙂

Claoutis nedir diyenler için ufak bir özet yazal?m; Fransa’n?n Limousin bölgesine ait, vi?ne ile yap?lan bir tatl?. Art?k ba?ka meyveler ile de yap?lmaya ba?layan bu tatl? 19 yüzy?ldan beri gittikçe yay?lmaya ba?lam??. ?çinde çok az un var; dolay??la k?vam? daha çok ‘puding’i hat?rlat?yor olacak size.

Devam?n? oku»

K?rm?z? Erikli Milföy

 

Ya?murlu günler, sonbahar?n habercisi ve bu demek oluyor ki güzel meyvelere yava? yava? veda edebiliriz. En sevdi?im meyveler olan incir ve k?rm?z? eri?i yemeye doyam?yorum ?u günlerde. K??a haz?rl?k yapay?m derken ?ekerim ald? ba??n? gidiyor san?r?m! Gene manavda dolan?rken k?rm?z? erikli bir tatl? yapay?m dedim, yeme?e gelecek olan can?m kuzenlerim ve teyzem için. ?ekeri ve içeri?i sade yapmam gerekiyordu; ortaya böyle bir ?ey ç?kt?.

Devam?n? oku»