Ball? ve Kuru Kay?s?l? Granola Çubuklar?

Kristen Rosenau’nun tarifinden uyarlanm??t?r.

1 hafta ara verdikten sonra, tekrar tariflerimize devam ediyoruz. 🙂 Verdi?im ara boyunca ne yaz?k ki gelsin mezeler gitsin k?zartmalar ?eklinde ya?ad???m için art?k kendime bir çeki düzen vermem gerekiyor. Büyüyen midemi doyurmak için de sa?l?kl? at??t?rmal?klar? evime tekrar sokmam gerekiyordu. Ancak bunu süpermarkete gidip, haz?r paketinde olanlar? almak yerine, kendi sevdi?im lezzetleri birle?tirerek yapar?m! A?a??da verdi?im kuruyemi?, ve kurutulmu? meyveleri ayn? ölçüler olmak kaidesi ile kendi sevdiklerinizle rahatl?kla de?i?tirebilirsiniz. 🙂

Devam?n? oku»

Brownie Kurabiyeleri

Bayrama çok az kalan bu günlerde, çocuklar? sevindirmenin –çocuk derken bu guruba ben de dahilim :)- bir yolunu ar?yordum. Hurmal? toplar?n d???nda gerçekten çikolatal? ve lezzetli bir kurabiye ar?yordum uzun zamand?r. Ancak bu brownie içi ile haz?rlanm?? kurabiye fikri beni çok mutlu etti; tabii ki sonucu da 🙂

Devam?n? oku»

Limonlu Lor Kurabiyeleri

Bal?kesir’de süt ve süt ürünleri satan bir markan?n, internet üzerinden sat??? oldu?unu tesadüfen ke?fettim. As?l amac?m hö?merim tatl?s? bulup, getirtmekken bir anda elimde kocaman bir koli dolusu peynir ile kap?n?n önünde kald?m.

Söz konusu peynir oldu?unda hep ayn? ?ey oluyor, kendimi kaybediyorum! Asl?nda evde de sürekli bir süt ürünleri imalat? var ama de?i?ik ve yöresel ürünlere bay?l?yorum. Yar?m kilo loru tüketmek için daha lezzetli bir yol olamazd?! 🙂

Devam?n? oku»

Kuru ?ncirli Scone

Beni takip edenler fark?na varm?? olmal?d?r ki genelde sitemde hep yabanc? kelimeleri olabildi?ince Türkçe kar??l??? ile yazmay? severim. Ancak bu sefer ?ngilizlerin me?hur ekme?imsi tatl?s?n?n bir kar??l???n? bulamad?m. Çörek denebilir belki ama tam kar??l??? olup olmad???na emin de?ilim. Bilen varsa ve bana bildirebilirse çok memnun olurum 🙂

Devam?n? oku»

Limonlu Kurabiye

Minik at??t?rmal?klardan vazgeçemiyor musunuz benim gibi? O zaman ya kahve yan?nda ya da çay yan?nda yiyecek bir ?eyler ara?t?rmam bitmiyor. Bir arkada??m okul bitirme projesi için foto?raf çekimi yapacakt?. Benden bu kurabiyeleri istedi. Denedim, yapt?m. Klasik Tereya?l? Krema’ ya limon tad? kat?p süslemeyi de ihmal etmedik. 🙂

Devam?n? oku»

Biscotti

Okullar kapand?, trafik bir nebze olsun hafifledi; herkes k?zg?n kumlardan serin sulara ko?ma derdinde. Biz her ?eye ra?men keyifle çal??maya devam ediyoruz de?il mi? 🙂

Üniversite bitirme tezi için haz?rlanan bir yak?n?m ilginç bir o kadar yarat?c? bir projesi oldu?undan bahsetti; sanal bir organik pastane kuracakt?. Kendi bölümü ile ilgili k?s?mlar hariç foto?raflamak ve sunumunda görselli?in de ‘doyurucu’ olabilmesi için bir kaç çe?it haz?rlamak istedi?ini söyledi. Ben de kollar? s?vay?p konsepte uygun bu tarifi oradan buradan taray?p, tabii ki neredeyse tamam?n? kendi bildi?ime göre uygulay?p haz?rlad???m lezzetli at??t?rmal??? sizlerle payla?mak istedim. Karatay’c?lar, Dukan’c?lar duyurulur; malzemeler size bile uyum sa?l?yor.

Devam?n? oku»