Hurmal? Bademli Kek

Mimi Thorisson'un tarifinden uyarlanm??t?r.

Geçen hafta bi’tanecik ablam buradayd? ve ne yaz?k ki Pazar günü gene ?sviçre’sine döndü. Buradayken, ?stanbul kazan biz kepçe gezdik, durduk turistler gibi :). Kuruyemi? al?rken, onun tavsiyesi ile irice olan, ?srail’den gelen hurmalardan ald?m. Almadan önce ‘tad? ayn? çikolata gibi oluyor’ dedi ve o kadar da hakl? ç?kt? ki! Eh ben de tatl? ihtiyac?m? onlardan bir iki yiyerek kar??larken, akl?ma geldi; neden çikolata niyetine kullan?p kek yapmayay?m..

Devam?n? oku»

K?rm?z? Kadife / Red Velvet Cheesecake

Geçenlerde e?imin do?um günü sebebiyle arkada?lar?m?z bizdeydi. Pastaya alternatif olarak hem de?i?ik hem de lezzetli bir tatl? aray???m?n sonucu bu oldu. Alt? ?slak kek ya da brownie, üzeri ise cheesecake’i and?ran bu keke ba?ka isim bulamad?m 🙂

Devam?n? oku»

Balkabakl? ve Nutellal? Kek

Leah Bergman tarifinden uyarlanm??t?r.

 

Benim için geleneksel bir durum haline gelen, 15 günlük buzluk temizleme operasyonumda, di?er tariflerden kalm?? parçalar? kullanmak için yapt???m bir tarif bu. Creme Brulee için haz?rlad???m 1.5 kg’l?k balkaba??n? tüketmek için yap?lacak süper bir tarif; ancak yanl?? anla??lmas?n sak?n, ba?tan balkaba?? püresi olu?turmaya de?ecek kadar lezzetli! 🙂

Devam?n? oku»

K?rm?z? Kadife Keki – Red Velvet

Yeni y?la yakla??rken, hala çocuk gibi heyecanlan?yorum. Y?l?n son günlerine birçok ?eyi s??d?rma tela??, yeni y?la haz?rl?klar derken inan?lmaz yorucu ama çok keyifli geçiyor ?u s?ralar günlerim; Noel tatili sebebiyle ablamlar da buradayken, y?lba?? gecesine haz?rlan, bir yandan o sergi senin bu restoran benim ke?fetmeye çal??, bir yandan da yak?nlar?ma y?lba?? kurabiyeleri, kekleri haz?rla.. 🙂

K?rm?z? kadife keki ya da orijinal ismi ile ‘Red Velvet’ keki duymayan yoktur bence, ama varsa da k?saca aç?klamak isterim; k?rm?z? kadife kekin olmazsa olmazlar? kakao, sirke, buttermilk ve k?rm?z? g?da boyas?d?r. Klasik olan? kat kat olup, aras?nda ve üzerinde krem peynirli süsleme kremas? vard?r. Ancak ben biraz daha y?lba?? konsepti olsun, ayn? zamanda biraz daha sa?l?kl? olsun derdinden farkl? bir versiyonunu olu?turdum gene 2-3 tarifi birbirine kar??t?rarak.

Devam?n? oku»

Brownie – Unsuz

David Bowitz, Christine France ve Aran Goyoaga’ n?n tariflerinden uyarlanm??t?r.

 

Bugünkü heyecan?m bamba?ka; daha hala bebek say?labilecek bu blog’da 100. yaz?m? yay?nl?yorum. ?lk yaz?m? yazmaya çal??t???m (!) günü hat?rl?yorum da, sanki kelimeler parmaklar?mda dü?ümlenmi?ti. Nas?l ba?layaca??m? bilmiyordum, ne anlat?l?r ya da nas?l ifade edilire karar vermek ve uygulamak çok zordu.

Bu hayal u?runa hayat?m?n yönünü neredeyse tamamen de?i?tirdim; iyi ki de yapt?m! Art?k daha mutlu, daha huzurlu ve keyifliyim; bunda en büyük katk?s? olan ailemdir pek tabii. Ayr?ca beni takip etti?in için sana da çok te?ekkür ederim; daha nice 100’lerde yan?mda ol olur mu? 🙂

Glutensiz bir brownie tarifi için fazla duygusal bir giri? yapmadan, tarife geçelim yava?tan 🙂  Bu unsuz brownie tarifi için toplam 3 tarifi birbirine harmanlad?m diyebiliriz; asl?nda malzemeler temelde ayn?; gramajlar? bir ekle bir ç?kar, sonuç budur!

Devam?n? oku»

Earl Grey Muffin

Martha Steward tariflerinden uyarlanm??t?r.

Meslek gere?i midir, kendime yap?lmas?ndan mutlu olaca??m için midir bilemedi?im bir ?ekilde bu ara özel günlerde arkada?lar?ma cupcakeler, muffinler, hediye etmeyi seviyorum. Geçen gün yo?un i? ve hayat temposundan bir türlü bulu?up, yemek yiyememedi?im N ile bulu?tuk ve geçmi? do?um gününü kutlad?k. Kendisi sa?l?kl? beslendi?i ama benim gibi tatl?dan da vazgeçemedi?i için bu nispeten az ?ekerli minik kekleri ona yap?p götürdüm. 🙂

Devam?n? oku»

Havuçlu Kek

Hiç bir çe?it kek için bu kadar fazla tarif denememi?imdir. Havuçlu kek art?k her yerde bulunabilse de güzeli, kuru olmayan?, tad? yayvan olmayan? bulmas? zor. Belki de alt taraf? kek diyerek pes etmeliydim; ama iyi ki etmemi?im. Sonunda benim için –herkesin zevki birinci mevkii- en iyi olan tarifi buldum. Buldum ama gene biraz üzerinde oynad?m tabii ki 🙂  Bana New York’taki günlerimi hat?rlatan, can?m Magnolia Bakery’nin tarifinden uyarlad?m.

Devam?n? oku»

?ncirli Kek

 

Size tarifini verece?im bu kekin en sevdi?im yan?, k?smen sa?l?kl? olmas? –eh kat? ya? içermemesi nispeten bunu do?ruluyor- ve tüm malzemelerin her zaman evimizde bulunmas?.

Sürpriz bir misafiriniz mi geldi,  ya da gecenin bir yar?s? can?n?z tatl? bir ?eyler mi çekti; yakla??k 15 dakikada haz?rlayaca??n?z bu tarifi uygulay?n ve daha so?umas?na izin vermeden ?l?k ?l?k biti?ine ?ahit olun derim! 🙂

Devam?n? oku»

Limonlu ve Ricotta’l? Kek

Peynir yapt???m zaman çabuk tüketmem gerekti?inden nereye kullanaca??m? ?a??r?yorum. Makarna, salata yapt?m ama hala biraz kalan bir k?sm? ile de tatl? yapmaya karar verdim. Bu yaz günlerinde hem doyurucu hem de hafif bir tatl? bulabilmek zor. Pikniklerinizde ya da eve gelen misafirleriniz için buz gibi limonatan?n yan?nda sunabilece?iniz hem kolay hem de lezzetli bu tarifi hemen deneyin derim.

Devam?n? oku»

Ha? Ha? Tohumlu Limonlu Kek

Kurt Gutenbrunner’in tarifinden adapte edilmi?tir.

Bugün Dünya Kek Pi?irme Günü. Ehh, kek tarifi vermesem olmazd?. Art?k bu tip günler mi fazlala?t? tüketim ç?lg?nl???na ayak uydurup yoksa benim ilgi alanlar?m m? bu kadar (!) geni?ledi ve ben her ?eyden haberdar oluyorum eskiye nazaran bilemedim.

S?radan bir kek tarifinin bugüne uygun olmayaca??n? dü?ünerek yerken patlayan ?eker hissini veren ha? ha? tohumlu helvams? bir tatl?ya yer vermek istedim. Asl?na bakarsan?z bu keki tarif edecek do?ru kelimeyi de bulam?yorum. Tarifi ilk inceledi?imde bu kadarc?k unla nas?l olaca??n? dü?ünürken, art?k her kek böyle olsun demeye ba?lad?m.

Devam?n? oku»