Sar?msak ve Maydanozlu Sote Enginar

Sosyal medyada görüyorum da herkes diyet programlar?, hafif yiyecek ya da içecek ve spor salonu bildirimleri yay?nlamaya ba?lad?. Ne yaz?k ki yaza yak?n akl?na dü?üyor yurdum insan?n?n sa?l?kl? beslenmek ve/veya spor yapmak. Oysa bunu ya?am tarz? haline getirebilmek o kadar kolay ki! Tembeliz ve onuruz yapacak bir ?ey yok. 🙂 Ben de bu döneme hem de mevsimine uygun bir tarif payla?mak istedim.

Devam?n? oku»

Yufkadan K?ymal? Kol Böre?i

Gündüz uykular?m?z düzene az da olsa girdi; ben börekler bile açmaya ba?lad?m. 🙂 Yok henüz açmaya f?rsat bulamasam da yufka ile pekte güzel ?eyler yapabiliyorum. O kadar kolay bir börek ki, görenler haz?r ald???n?z? dü?ünecek. Ya da saatlerinizi ay?rd???n?z?. Ancak durum böyle de?il. Ne demek istedi?imi tarifi okuyunca anlay?p, bana hak vereceksiniz. 🙂

Devam?n? oku»

Çikolata ve Mascarpone Peynirli Frans?z Tostu

 

Hat?rlarsan?z bir iki tarif önce hem tost, hem sandviçlerinizde kullanabilece?imiz bir ekmek tarifi vermi?tim. Ekme?i verirken de bir söz vermi?tim; unutmad?m! 🙂 Eli kula??nda biz bebe?imizi beklerken, acele edip payla?mak istedim; ne olur ne olmaz ama de?il mi? Bir iki hafta daha devam edecek ?ekilde tariflerimi de sizin için haz?rl?yorum. Ancak arada san?r?m bir kaç hafta ara vermek durumunda kalaca??m. Bir daha ki görü?memize kadar e-postalar?n?za geç cevap verirsem af ola! 🙂

Devam?n? oku»

Ispanakl? ve Mantarl? Yufka Böre?i

Anne evimde de, kendi evimde de kahvalt? için, ak?amüstü at??t?rmal??? ya da bazen sadece ak?am yeme?i için tembellik edip, hamur açmak yerine yufkadan börek yapar?m. Fark ettim ki, etraf?mda yo?un çal??an, yeni evlenmi? ya da yeni bebe?i olmu? arkada?lar?m için bu tarifi vermeliyim. Bir gece önceden bile haz?rlay?p buzdolab?na koyarsan?z, k?sa bir sürede pi?irip evde ?ölen havas? estirebilirsiniz. 🙂

Devam?n? oku»

Brokoli Dip Sos

Pazardan, manavdan toplu al??veri? yap?p, eve geldi?imde i? düzenime göre ya toplu 1 haftal?k yemek yap?yorum, ya da haz?rl??? önceden yap?p her ak?am taze pi?iriyorum. Ancak bu sefer fazla alm?? olaca??m ki kenarda unutulmu? kocaman bir ba? brokoli buldum. Neyse ki kendisi henüz bozulmam?? ancak yemye?il rengi hafif solmu?. Eh bunu de?erlendirmek için de bir iki farkl? tarif olu?turdum; bunlardan bir tanesi bugün, di?eri yak?nda.. 🙂

Devam?n? oku»

Peynirli Hamur Toplar?

Erin Phraner’in tarifinden uyarlanm??t?r.

Hamur toplar? dedi?imde akl?n?za ‘pi?i’ ya da k?zarm?? hamur gelmi? olabilir. Ancak bu temelde profiterol hamurunun yani Pate Choux ‘nun tuzlu yemekler için versiyonu. 🙂 Ben bu tarifi mavi peynir ile dedim; ço?unluk bu peyniri hiç sevmez, hatta ben bile çok bay?lmam. Ama gel gör ki bu tarif ile o kadar hafif bir lezzet elde ediyorsunuz ki, ba-y?-la-cak-s?-n?z!

Devam?n? oku»

Ball? ve Kuru Kay?s?l? Granola Çubuklar?

Kristen Rosenau’nun tarifinden uyarlanm??t?r.

1 hafta ara verdikten sonra, tekrar tariflerimize devam ediyoruz. 🙂 Verdi?im ara boyunca ne yaz?k ki gelsin mezeler gitsin k?zartmalar ?eklinde ya?ad???m için art?k kendime bir çeki düzen vermem gerekiyor. Büyüyen midemi doyurmak için de sa?l?kl? at??t?rmal?klar? evime tekrar sokmam gerekiyordu. Ancak bunu süpermarkete gidip, haz?r paketinde olanlar? almak yerine, kendi sevdi?im lezzetleri birle?tirerek yapar?m! A?a??da verdi?im kuruyemi?, ve kurutulmu? meyveleri ayn? ölçüler olmak kaidesi ile kendi sevdiklerinizle rahatl?kla de?i?tirebilirsiniz. 🙂

Devam?n? oku»

Kabak Mücveri

K?zartmay? tüketti?imiz tek ay yaz aylar?; o da sanmay?n ki her gün her hafta. K?rk y?l?n ba?? mücver, eh tatilde oldu?um baz? günler –sakl?yorum, her gün- köpo?lu. Eh bir de üzerine kaba?? çok sevince, yapmasam olmaz dedim. Haz?r yapm??ken de yeni evlenen, yemek yapmaya heveslenen ve basitte olsa bu tip tarifleri yeni ö?renenler için yay?nlamak istedim. 🙂

Devam?n? oku»

Kinoal?, Yulaf Ezmeli ve Armutlu At??t?rmal?k

Sabah i?e gitmeden önce yataktan son dakika kalkanlardansan?z, bir gün önce yap?p, evden ç?kmadan çantan?za at?p, yolda gönül rahatl??? ile tüketebilece?iniz sa?l?kl? bir at??t?rmal?k. ?çindeki besleyici malzemeler sayesinde, yoldan almak zorunda oldu?unuz ya?l?, ve çok unlu zararl? yiyeceklerin vicdan azab?n? çekmek zorunda de?ilsiniz.

Tabii ki sadece sabah de?il, gün içindeki muzu at??t?rmalar?n da pekala yerini alabilirler! 🙂

Devam?n? oku»

Hurmal? Yemi? Toplar?

Ali Kantor'un tarifinden uyarlanm??t?r.

Gün içinde bir kaç sefer kuru yemi? tüketerek hem ?eker ihtiyac?m? hem de açl???m? gidermeye çal???yorum. Taze meyvelere nazaran,  kuru yemi?lerin sa?l???m?za daha yararl? oldu?u art?k herkes taraf?ndan biliniyor. Misafirlerime yemek sofras?nda peynir taba?? içinde, ya da aperatif bir ba?lang?ç için mutlaka bir bol çe?itli bir yemi? taba??m olur.

Bu dönemde oruç tutanlar?n ?ekerini dengeleyebilmesi için, tutmayanlar?n ise günlük kahve keyfi ya da ara ö?ünü için harika bir at??t?rmal?k. Bayramda isterseniz eritilmi? çikolata ile kaplay?p, likörünüzün yan?nda da servis edebilirsiniz. 🙂

Devam?n? oku»