Sar?msak ve Maydanozlu Sote Enginar

Sosyal medyada görüyorum da herkes diyet programlar?, hafif yiyecek ya da içecek ve spor salonu bildirimleri yay?nlamaya ba?lad?. Ne yaz?k ki yaza yak?n akl?na dü?üyor yurdum insan?n?n sa?l?kl? beslenmek ve/veya spor yapmak. Oysa bunu ya?am tarz? haline getirebilmek o kadar kolay ki! Tembeliz ve onuruz yapacak bir ?ey yok. 🙂 Ben de bu döneme hem de mevsimine uygun bir tarif payla?mak istedim.

Devam?n? oku»

Yufkadan K?ymal? Kol Böre?i

Gündüz uykular?m?z düzene az da olsa girdi; ben börekler bile açmaya ba?lad?m. 🙂 Yok henüz açmaya f?rsat bulamasam da yufka ile pekte güzel ?eyler yapabiliyorum. O kadar kolay bir börek ki, görenler haz?r ald???n?z? dü?ünecek. Ya da saatlerinizi ay?rd???n?z?. Ancak durum böyle de?il. Ne demek istedi?imi tarifi okuyunca anlay?p, bana hak vereceksiniz. 🙂

Devam?n? oku»

Çikolata ve Mascarpone Peynirli Frans?z Tostu

 

Hat?rlarsan?z bir iki tarif önce hem tost, hem sandviçlerinizde kullanabilece?imiz bir ekmek tarifi vermi?tim. Ekme?i verirken de bir söz vermi?tim; unutmad?m! 🙂 Eli kula??nda biz bebe?imizi beklerken, acele edip payla?mak istedim; ne olur ne olmaz ama de?il mi? Bir iki hafta daha devam edecek ?ekilde tariflerimi de sizin için haz?rl?yorum. Ancak arada san?r?m bir kaç hafta ara vermek durumunda kalaca??m. Bir daha ki görü?memize kadar e-postalar?n?za geç cevap verirsem af ola! 🙂

Devam?n? oku»

Salçal? Kuru Bamya Çorbas?

 

Bu sene havalar bahar tad?nda geçti?i için kafamdaki k??l?k yemeklerin neredeyse hiç birini yapamad?m. Ancak ha geldi ha gelecek derken, hem gerçek bahar kap?da hem de benim do?umum. 🙂 Geciktirmeden arka arkaya durmadan yapt???m tariflerime bir de bunu eklemek istedim.

Kuru Bamya Çorbas? tarifinin daha önce yo?urtlu versiyonunu sizlerle payla?m??t?m. ?imdi daha geleneksel olan?, salçal? ve nohutlusu sizlerle.. 🙂

Devam?n? oku»

Ispanakl? ve Mantarl? Yufka Böre?i

Anne evimde de, kendi evimde de kahvalt? için, ak?amüstü at??t?rmal??? ya da bazen sadece ak?am yeme?i için tembellik edip, hamur açmak yerine yufkadan börek yapar?m. Fark ettim ki, etraf?mda yo?un çal??an, yeni evlenmi? ya da yeni bebe?i olmu? arkada?lar?m için bu tarifi vermeliyim. Bir gece önceden bile haz?rlay?p buzdolab?na koyarsan?z, k?sa bir sürede pi?irip evde ?ölen havas? estirebilirsiniz. 🙂

Devam?n? oku»

Zeytinya?l? Mor Havuç

‘Mor havuç nerden ç?kt?, yeni moda m??’ demeyin. Asl?nda moda de?il, san?lan?n aksine hibrit, geneti?i oynanm?? hiç de?il. Osmanl? zaman?nda ekilen tüm havuçlar?n mor oldu?u, daha sonra Avrupal?lar?n bize satt?klar? havuç tohumu ile turuncu rengi ile tan??m???z.

Lezzetinin yan?nda faydalar?ndan bahsetmek gerekirse rengini veren pigmentler kuvvetli bir antioksidan say?l?yor. ?algam suyu yap?m?nda da kullan?lan bu kök sebze, salata ya da direkt suyunu s?k?p tüketilmesini öneriyor doktorlar. Ben size bu sefer evde s?k s?k yapt???m zeytinya?l? versiyonunun tarifini verece?im. 🙂

Devam?n? oku»

Brokoli Dip Sos

Pazardan, manavdan toplu al??veri? yap?p, eve geldi?imde i? düzenime göre ya toplu 1 haftal?k yemek yap?yorum, ya da haz?rl??? önceden yap?p her ak?am taze pi?iriyorum. Ancak bu sefer fazla alm?? olaca??m ki kenarda unutulmu? kocaman bir ba? brokoli buldum. Neyse ki kendisi henüz bozulmam?? ancak yemye?il rengi hafif solmu?. Eh bunu de?erlendirmek için de bir iki farkl? tarif olu?turdum; bunlardan bir tanesi bugün, di?eri yak?nda.. 🙂

Devam?n? oku»

?ran Usulü Nohutlu Yo?urt Çorbas?

Geç kalan k?? sonunda geliyor; bir yandan çocuk gibi sevinirken kar ya?acak diye, bir yandan sokakta ya?an insanlar için kahroluyorum. Her so?uk havada yapmam?z gerekti?i gibi, buldu?umuz a?açlara, ta? üzerlerine s?cak bir kap yemek b?rakamasak da, bir somun ekmek b?rakmay? ihmal etmemeliyiz. E?er yard?ma muhtaç birini görürsek bulundu?unuz ilin ya da ilçenin Belediyesini aramay? unutmay?n. (?stanbul Büyük?ehir Belediyesi: 0212 455 13 00, Ankara Büyük?ehir Belediyesi: 0312 418 66 62. )

Devam?n? oku»

Peynirli Hamur Toplar?

Erin Phraner’in tarifinden uyarlanm??t?r.

Hamur toplar? dedi?imde akl?n?za ‘pi?i’ ya da k?zarm?? hamur gelmi? olabilir. Ancak bu temelde profiterol hamurunun yani Pate Choux ‘nun tuzlu yemekler için versiyonu. 🙂 Ben bu tarifi mavi peynir ile dedim; ço?unluk bu peyniri hiç sevmez, hatta ben bile çok bay?lmam. Ama gel gör ki bu tarif ile o kadar hafif bir lezzet elde ediyorsunuz ki, ba-y?-la-cak-s?-n?z!

Devam?n? oku»

P?rasa ve Kereviz Sapl? Sebze Çorbas?

Havalar bir ?s?n?p, bir so?urken; eczanelerin camlar?nda ‘Grip A??s? Gelmi?tir’ ibareleri ile birlikte anl?yoruz ki hastal?klar zaman? geldi geliyor.. Herkesin evinden uzak olsun ancak korunmay? da bilmeli. Neredeyse do?al vitamin deposu gören sebzelerle dolu, dola?an ve do?al üretim tavu?un suyuna mis gibi bir sofra zaman?. 🙂

Hem de içiniz rahatça çocuklar?n?za, miniklerinize yedirebilirsiniz. ?sterseniz püre yap?p bebeklerinize bile yedirebilirsiniz –bu durumda tek ek tavsiyem içine tuz koymay?n!-.

Devam?n? oku»