Rosto Köfte

Bazen tek tek köfte basmaya ü?endi?imde bu tarifi uygulad???m do?rudur; ne yapay?m hele art?k zaman benim için o kadar önemli ki. Yard?mc?s?z, bak?c?s?z hem çocuk bak?p, hem evi idare edip, hem de çal??mak zor i?. Tamam fazla ac?nd?rd?m kendimi, konuyu de?i?tirmeyelim. 🙂 Yap?m? pratik, ekonomik ve sonucu fazla süslü bir tarif daha.

Devam?n? oku»

Yufkadan K?ymal? Kol Böre?i

Gündüz uykular?m?z düzene az da olsa girdi; ben börekler bile açmaya ba?lad?m. 🙂 Yok henüz açmaya f?rsat bulamasam da yufka ile pekte güzel ?eyler yapabiliyorum. O kadar kolay bir börek ki, görenler haz?r ald???n?z? dü?ünecek. Ya da saatlerinizi ay?rd???n?z?. Ancak durum böyle de?il. Ne demek istedi?imi tarifi okuyunca anlay?p, bana hak vereceksiniz. 🙂

Devam?n? oku»

F?r?nda Didiklenmi? Dö? Eti

Maç gecelerinde, can?m?z ‘fast food’ gibi muzur yemekler çekti?inde, artm?? etlerimle hep didikleme ve soslama i?lemini kullan?r?m. Ancak bu sefer amaç direkt olarak bu ete ula?mak. En iyisini NY’da ya?arken bol bol yedi?im, burada sadece bir yemek zincirinde pizzan?n içinde bulabildi?im bu harika tat, biraz zaman alan ama sonucu harika bir yemek. Denemelisiniz 🙂

Devam?n? oku»

F?r?nda Kaburga

Bu tarifi yapaca??m? söyledi?im arkada?lar?m ve siz ba?l??? okuyup, bu da olmay? versin diyen sevgili okurum; göründü?ü gibi de?il hiçbir ?ey 🙂

Her zaman ki amac?m do?rultusunda, içerikte ve sunumda zengin ancak yap?m?na gelince çok kolay olan bir tarif daha sadece. Elleriniz, a?z?n?z hatta neredeyse yüzünüz bile yerken ya?lanaca??ndan, samimi arkada?lar?n?z? tavsiye ederim 🙂 ?u iki günlük tatilde, daha muzur yemekler isteyen, hiç et yemeyen, sevmeyen minikleriniz bile bay?lacaklar!

Devam?n? oku»

Galeta ve Parmesan Peynirli Kuzu Pirzola

Su s?ra protein bazl? besleniyoruz; dolay?s? ile k?rm?z? et ilk s?ralarda yer al?yor mutfa??mda. Art?k s?k?c? yemeklerin d???na ç?kabilmek için kendi kendime uygulad???m bir tarif bu. Asl?na bakarsan?z mucize yaratm?yoruz, hepsi bildi?imiz malzemeler. Ancak yerken herkes mucizeler yaratt???n?z? dü?ünecek, inan?n bana. Schnitzel tariflerime bir alternatif daha geliyor sizin için.. 🙂

Devam?n? oku»

Arnavut Ci?eri

Takip edenler bilir, tarif verme günlerim Sal? ve Per?embe.. Ancak dün ne yaz?k ki size ne tarif verebildim, ne iki cümle yazabildim. Çar?amba günü e?im sözde ufak ancak can ac?s? söz konusu oldu?unda kocaman sonuçlara sebep olan bir ameliyat geçirdi; ?imdi daha iyi. A??r ilerleyen bir iyile?me süreci olsa da, her geçen gün daha iyi oldu?unu görmek beni çok mutlu ediyor.

Gelenler, gidenler, E’nin bak?m? derken ne reçete haz?rlamaya zaman?m oldu, ne ara?t?rmaya. Hal böyle olunca gözüm kapal? yapabilece?im ve ‘can?m’?n en sevdi?i yemeklerden biri olan Arnavut ci?erini yap?p, size de tarifini vermeye karar verdim.

E?im de benim gibi göçmen, Arnavut; bir çok ki?inin meze olarak gördü?ü bu yemek ayn? anne evimdeki gibi, onlarda da ana yemek olarak yeniyormu?. Meze diye kenara at?lmas?na k?zan ben(!) 2 ki?i için 420 gr’l?k ci?er kulland?m, patlayana kadar yedik! 🙂

Devam?n? oku»

Dukkah Soslu Kuzu Pirzola

Bugün ‘Sevgililer Günü’ ymü?; yaz?y? yay?nlamadan önce fark ettim. Dini konular? bir kenara b?rakacak olursak, yine de beni pek ilgilendirmeyen bir gün. Kli?e sözler edip ‘her gün bizim günümüz!’ de demeyece?im, ancak tüketime dayand?r?lm?? bu tip zorunluluklar beni mutlu etmiyor. Hiç habersiz elinde çiçekler, çikolatalar ya da minik sürprizler ile eve gelen bir e?iniz, sevgiliniz varsa benim gibi, umursam?yor olman?z san?r?m normal 🙂

Hem e?imin en sevdi?i yemeklerden birini ona bugün yap?yor olmam, ufak bir hediye say?lmaz m?? 🙂

Devam?n? oku»

Dana / Beef Stroganoff

?u s?ralar art arda gelen tatl? tarifleri ve artan kolestrol / ?eker sebebi ile bugün ana yemeklerden bahsetmek daha do?ru olacak san?r?m. Genelde varsa Türkçe kelimeler kullanmaya gayret ederim; cümlesinin yar?s? ?ngilizce yar?s? Türkçe olan, nerede ya?ad???n? unutan insanlara nazaran. Ancak ne yaz?k ki bugün verece?im tarifi tan?mlayan do?ru bir isim dilimize yerle?memi?. Baz?s? Frans?z yeme?i san?p ‘Beouf Stroganoff’ olarak da adland?r?yor kendisini; ancak orijini Rusya olan bu tarifin temelini jülyen dilimlenmi? bonfile parçalar? ve krema olu?turuyor.

Devam?n? oku»

Teriyaki Soslu Et

 

Bu aralar tatil dönü?ünden san?r?m kendimi pek i?lere veremiyorum. Sahilde kitap okumak ya da evde maket yapmak daha e?lenceli geliyor. Bu nedenle ak?amlar? aç kalmamak için pratik ve lezzetli tarifler aray??? içindeyim. Yo?un i? temposundan yorulmu?, trafikten bunalm??, tatil modundan ç?kamam??, bir de yemek yapamam diyenlerdenseniz lütfen bu yaz?y? okumaya devam edin..

Devam?n? oku»

Kuzu ?ncik

Az malzeme ile et yemekleri yapmay? çok seviyorum. Al??kanl?k m? damak tad?m? bilemem ama soslu ve karma??k et yemeklerine al??amad?m. Bu durum Frans?z Mutfa?? anlay???na ne yaz?k ki ters, biliyorum; pek severler hemen üzerine bir sos dökmeyi. Ancak bana göre etinize güveniyor ve bir kaç saat öncesinde marine etmeye ü?enmiyorsan?z sonuç çok iyi olacakt?r; deneyin derim..

Devam?n? oku»