?arap Soslu Kum Midyesi

 

Farkl? bir çok mekanda, ülkede yeme ?ans?m oldu. Ancak her biri birbirinden daha farkl?, ya çok lezzetli ya da ‘eh’ denecek k?vamdayd?. Fransa da ‘Leon’ gibi restoranlarda neredeyse fastfood k?vam?nda yap?l?yor. Memleketim de ise adeta bir lüks. Midye dolma d???nda, evde midye yapt?m deyince, ya da bir yerde midye yiyince dikkat kesiliyor insanlar. Oysa ki okulda yapt???m?z ?ekli ile en yal?n ve en kolay hali a?a??da. Bulmak ise hiç zor de?il. Güvendi?iniz bir bal?kç?ya bir gün önceden sipari? edin, hemen temin ederler. Güven çok önemli yaln?z, bayat hali insan? bezdirecek gibi zehirler! Evde de tazeliklerini nas?l kontrol edece?inizi yazaca??m, merak etmeyin. 🙂

Devam?n? oku»

Tava Dil Bal???

Haftan?n 2 günü bal?k pi?en bir ev bizimkisi. Hem sa?l?k için hem de doyamad???m?z için mümkün olsa, hep bal?k yiyebiliriz. Ancak ne yaz?k ki vücudumuzdan atamad???m?z a??r metal konusu beni tela?land?rd??? için, bu say?y? s?n?rlamak zorunda kal?yorum.

Ço?unlukla sa?l?kl? olmas? aç?s?ndan ya buharda ya da bu?ulama olarak pi?irmeyi tercih ederken, bal?kç? tezgah?nda mis gibi Ege’den gelmi? dil bal?klar?n? görünce dayanamad?m ve ald?m. Dili pi?irmenin daha iyi bir yolu oldu?una inanmad???m için tavada tereya?? ile k?zartma ya??n? ?s?tmaya ba?lad?m..

Devam?n? oku»

Güveçte Fener Bal???

 

Her hafta en az 2 gece bal?k yemeye çal???yoruz. Bal?k derken öyle k?zartmalardan bahsetmiyorum; zira hem zararl? hem de sevmem 🙂 Bu nedenle ya ?zgara, ya bu?ulama tercih ediyoruz. Size verece?im tarifi minikleriniz bile yiyebilir, içindekinin bal?k oldu?unu dahi anlamayacaklar 🙂

Devam?n? oku»

Kakule ve Çam F?st?kl? Palamut

Eylül ve Kas?m ay? aral??? Palamut bal???n? yemenin en iyi aylar?d?r. Hele bir de o gün olta ile tutulmu?unu bulabiliyorsan?z, hiç dü?ünmeden al?n ve evinize getirin. Art?k git gide artan bir trend olu?maya ba?lad?; bal?kç?lar tava, ?zgara fark etmeksizin pi?irip eve gönderiyorlar. Birkaç kez denedik; sonuç bence gayet ba?ar?l?. K?zg?n ?zgara, üst üste pi?en bal?klar?n lezzetleri birbirine kar???nca, sonucun iyi olmamas? zor san?r?m!

Daha az ya?da, bildi?iniz mis gibi tava ya da ?zgaran?zda yapmak istiyorsan?z, bu tarif size alternatif olacakt?r!

Devam?n? oku»

Hamsi Omlet

Sonunda en sevdi?im mevsim geldi; av yasa?? kalkt?. Boykottan vazgeçen bal?kç?lar?m?z sayesinde tezgahlar bal?kla doldu, ta?t?. Favorim hep büyük bal?k ve ?zgarad?r. Ancak e?im geçenlerde bir tezgah?n önünden geçerken, kar?? koyamayaca??m kadar naif bir üslupla ‘Of nas?l can?m çekti, özlemi?im!’ dedi. Hamsi ve küçük bal?k sevmem, diyemedim.. Ertesi gün istikamet Bostanc? sahildeki bal?kç? oldu ve art?k eve gelip onu mutlu etme zaman?yd?..

Devam?n? oku»

Kolay Bu?ulama Bal?k

Her mevsim bal?k yemeyi ailecek çok seviyoruz; ancak k???n yedi?imiz tavaya gelen bal?klar ya da somon gibi ya?l? bal?klar? tüketmek yaz?n s?ca??nda hiç istemiyoruz. K???n evde pi?en bal???n kokusunu biraz olsun tolere edebiliyorken yaz?n daha hafif mümkünse kokmadan pi?en bal?k yap?l?r bizim evde. Bu cehennem s?caklar?nda i?ten eve döndü?ünüzde de bal?k keyfi yapabilmeniz için bu çok kolay ve pratik tarifi sizinle payla?mak istedim.

Devam?n? oku»

F?r?nda Izgara Uskumru Bal???

Bal?k mevsimleri vard?r; hatta daha bal?klar büyümeden avlanmas?n? önlemek için yap?lm?? birçok kampanya yürütülüyor. Çokta iyi yap?yorlar. K???n ortas?nda patl?can bulabilmek gibi saçma ve bir o kadar tehlikeli bir konu bu. Her?eyi zaman?nda ve olmas? gerekti?i gibi tüketmelisiniz; sa?l???n?z ve deniz ürünleri türlerinin uzun ömürlü olabilmesi için. Yoksa torunlar?n?z?n çocuklar? bu muhte?em tatlardan mahrum kalabilirler. Nisan ay?n?n ortalar?nda Gümü?, ?zmarit ve Mezgitin ve Uskumrunun tam zaman?. May?s sonuna kadar bu bal?klar?n en lezzetli hallerini tadabilirsiniz. Sizde bal?k mevsimine göre küçük ya da orta boy olacak herhangi bir bal?k ile a?a??daki tarifi uygulayabilirsiniz.

Devam?n? oku»