?arap Soslu Kum Midyesi

 

Farkl? bir çok mekanda, ülkede yeme ?ans?m oldu. Ancak her biri birbirinden daha farkl?, ya çok lezzetli ya da ‘eh’ denecek k?vamdayd?. Fransa da ‘Leon’ gibi restoranlarda neredeyse fastfood k?vam?nda yap?l?yor. Memleketim de ise adeta bir lüks. Midye dolma d???nda, evde midye yapt?m deyince, ya da bir yerde midye yiyince dikkat kesiliyor insanlar. Oysa ki okulda yapt???m?z ?ekli ile en yal?n ve en kolay hali a?a??da. Bulmak ise hiç zor de?il. Güvendi?iniz bir bal?kç?ya bir gün önceden sipari? edin, hemen temin ederler. Güven çok önemli yaln?z, bayat hali insan? bezdirecek gibi zehirler! Evde de tazeliklerini nas?l kontrol edece?inizi yazaca??m, merak etmeyin. 🙂

Devam?n? oku»

Rosto Köfte

Bazen tek tek köfte basmaya ü?endi?imde bu tarifi uygulad???m do?rudur; ne yapay?m hele art?k zaman benim için o kadar önemli ki. Yard?mc?s?z, bak?c?s?z hem çocuk bak?p, hem evi idare edip, hem de çal??mak zor i?. Tamam fazla ac?nd?rd?m kendimi, konuyu de?i?tirmeyelim. 🙂 Yap?m? pratik, ekonomik ve sonucu fazla süslü bir tarif daha.

Devam?n? oku»

Yufkadan K?ymal? Kol Böre?i

Gündüz uykular?m?z düzene az da olsa girdi; ben börekler bile açmaya ba?lad?m. 🙂 Yok henüz açmaya f?rsat bulamasam da yufka ile pekte güzel ?eyler yapabiliyorum. O kadar kolay bir börek ki, görenler haz?r ald???n?z? dü?ünecek. Ya da saatlerinizi ay?rd???n?z?. Ancak durum böyle de?il. Ne demek istedi?imi tarifi okuyunca anlay?p, bana hak vereceksiniz. 🙂

Devam?n? oku»

Ispanakl? ve Mantarl? Yufka Böre?i

Anne evimde de, kendi evimde de kahvalt? için, ak?amüstü at??t?rmal??? ya da bazen sadece ak?am yeme?i için tembellik edip, hamur açmak yerine yufkadan börek yapar?m. Fark ettim ki, etraf?mda yo?un çal??an, yeni evlenmi? ya da yeni bebe?i olmu? arkada?lar?m için bu tarifi vermeliyim. Bir gece önceden bile haz?rlay?p buzdolab?na koyarsan?z, k?sa bir sürede pi?irip evde ?ölen havas? estirebilirsiniz. 🙂

Devam?n? oku»

Anneanne usulü F?r?nlanm?? Tavuk

 

Uzun bir süredir ana yemek tarifi vermedi?imi fark edip, eski tarifleri kar??t?rmaya karar verdim. Okulumuzun 3. Döneminde ö?rendi?imiz, Frans?z mutfa?? için bir klasik say?labilecek ‘Poulet Roti Grand-Mere’ i daha kolay hale getirip, sizinle payla?mak istedim. 🙂 ??ten eve yorgun geldi?inizde, kolayca yapabilece?iniz ve zaman?n?z? almayacak bir tarif.

Devam?n? oku»

F?r?nda Didiklenmi? Dö? Eti

Maç gecelerinde, can?m?z ‘fast food’ gibi muzur yemekler çekti?inde, artm?? etlerimle hep didikleme ve soslama i?lemini kullan?r?m. Ancak bu sefer amaç direkt olarak bu ete ula?mak. En iyisini NY’da ya?arken bol bol yedi?im, burada sadece bir yemek zincirinde pizzan?n içinde bulabildi?im bu harika tat, biraz zaman alan ama sonucu harika bir yemek. Denemelisiniz 🙂

Devam?n? oku»

P?rasal? ve Elmal? Tavuk Turtas?

Son bahar resmen geldi?ine göre, evde tatl? ya da tuzlu pay ve turta yapma zaman?d?r benim için. Havan?n getirdi?i film/kahve keyfinden önce bir tabak dolusu turta yemeye bay?l?yorum. Eh bu zevkime sizi de dahil etmesem olmazd?! 🙂

Devam?n? oku»

?arap ve Krema Soslu Tavuk

Mimi Thorison’un tarifinden uyarlanm??t?r.

Haftal?k yemek düzenimizde çe?it olmas? aç?s?ndan serbest dola??mla büyüyen tavuklarda yerini al?yor. Ancak ben gö?üs k?sm?n? severken, e?im buttan vazgeçemiyor. Hal böyle olunca hepsinin ayn? anda pi?ip, keyifle tüketebilece?imiz bu tarifi denedim; bence sonuç ba?ar?l?. 🙂

Devam?n? oku»

Tava Dil Bal???

Haftan?n 2 günü bal?k pi?en bir ev bizimkisi. Hem sa?l?k için hem de doyamad???m?z için mümkün olsa, hep bal?k yiyebiliriz. Ancak ne yaz?k ki vücudumuzdan atamad???m?z a??r metal konusu beni tela?land?rd??? için, bu say?y? s?n?rlamak zorunda kal?yorum.

Ço?unlukla sa?l?kl? olmas? aç?s?ndan ya buharda ya da bu?ulama olarak pi?irmeyi tercih ederken, bal?kç? tezgah?nda mis gibi Ege’den gelmi? dil bal?klar?n? görünce dayanamad?m ve ald?m. Dili pi?irmenin daha iyi bir yolu oldu?una inanmad???m için tavada tereya?? ile k?zartma ya??n? ?s?tmaya ba?lad?m..

Devam?n? oku»

F?r?nda Kaburga

Bu tarifi yapaca??m? söyledi?im arkada?lar?m ve siz ba?l??? okuyup, bu da olmay? versin diyen sevgili okurum; göründü?ü gibi de?il hiçbir ?ey 🙂

Her zaman ki amac?m do?rultusunda, içerikte ve sunumda zengin ancak yap?m?na gelince çok kolay olan bir tarif daha sadece. Elleriniz, a?z?n?z hatta neredeyse yüzünüz bile yerken ya?lanaca??ndan, samimi arkada?lar?n?z? tavsiye ederim 🙂 ?u iki günlük tatilde, daha muzur yemekler isteyen, hiç et yemeyen, sevmeyen minikleriniz bile bay?lacaklar!

Devam?n? oku»