Payla?al?m, tan?tal?m, herkese duyural?m..

?nternet hayat?m?z? çok kolayla?t?ran, bir t?kla istedi?imiz her türlü bilgiye çe?it çe?it kaynaklardan ula?abildi?imiz bir mucize. Ancak öyle bir hal ald? ki ya?ant?m?z bu h?z bile bizi yava?lat?r oldu. Eh bunu da dü?ünenler oldu ve hayat?m?z? kurtard?lar. RSS i hayat?m?za sokan yetkililere ne kadar hayranl?k duydu?umu buradan anlatmaya kelimeler yetmez ve san?r?m onlarda çok önemsemez 😉

RSS listemdeki yiyecek ve içecek ile ilgili internet sitelerinden birkaç?n?n adreslerini sizlerle payla?mak istedim. Sizin takip ettikleriniz ya da sizin sitenizin adresi ne?

 

Cannelle Vanille

Smitten Kitchen

Herriot Grace

Cafe Fernando * TR

David Lebovitz

Melissa Clark

Orangette

Smith Bites

The Kitchen of Oz * TR

Delicious Days

Snow Eggs * TR

Tartelette

 

Çok okuyan m?, çok gezen mi?

Tart??ma konusudur ya bu; çok okuyan m? yoksa çok gezen mi daha çok bilir?!

Okuyan?n teknik bilgisi, konu hakk?nda tüm örnek ve detaylar? bilir. Ancak gezen de konu hakk?nda edinebilece?i ve bence hayatta en önemli olan? tecrübelerini kazan?r. Bu tecrübelerde insana farkl? bir bak?? aç???, konu içinde tak?l?p kalmak yerine birçok görseli ve bilgiyi harmanlamas?na yard?mc? olur.

Bence bu tart??maya en güzel cevab? bir program?nda Ayhan Sicimo?lu verdi; hem okuyan hem gezen bilir en çok! Gezmeyi de okumay? da çok seven ben, sizlerle kokular?na, resimlerine, ciltlerine bile hayranl?k duydu?um birkaç kitab?m? payla??yorum. Siz neler okursunuz, en yeni ç?kanlar veya eskicilerden bulduklar?n?z neler payla?mak istemez misiniz?

 • I Know How to Cook – Ginette Mathiot
 • The Silver Spoon

 

 

 • The Fundamental Techniques of Classic Cuisine

 • Larousse Gastronomique

 

 

 

 

 

 

 • The Silver Spoon – Pasta

 

 

 

 

 

 

 • 1080 Recipes – Simone & Ines Ortega

 

 

 

 

 

 

 • The Complete Book of Gourmet Cookin
 • Creole – Babette de Rozieres

 

 

 

 

 

 

 • Momofuku Milk Bar – Christina Tosi

 

 

 

 

 

 

 • Macarons – Pierre Herme

 

 

 

 

 

 

 • Rotis – Stephene Reynaud

 

 

 

 

 

 

 • Magnolia Bakery – Allysa Torey & Jennifer Appel

 

 

 

 

 

 

 • The Return of the Naked Chef – Jamie Oliver

 

 

 

 

 

 

 • Great Wine Made Simple – Andrea Immer Robinson

 

 

 

 

 

 

 • ?stanbul’da K?rk Y?ll?k Lezzet Dura??

 

Kimim ben?

Çocuklu?undan beri ailenin marifetli kad?nlar?n? izleyerek ve taklit etmeye çal??arak büyüyen daha sonra hayallerini gerçekle?tirme f?rsat?n? yakalayan yemek a???? biri.

Üniversite’de Ekonomi ve ??letme üzerine e?itim al?p k?sa bir süre borsaya merak sal?p, “..uzun ve sa?l?kl? ya?amak istiyorum” dü?üncesi ile tüm bunlardan kaçmak için, okumaya devam ederken bir yandan otel ve restoranlarda “stajyer” ad? alt?nda yamakl?k yapt?m. Ve gördüm ki buydu senelerdir eksikli?ini hissetti?im. Benim ülke ekonomisindeki arz talepten çok, insanlar hangi yeme?i yemek ister, benim onlar? mutlu edebilmek için ne sunmamd? e?ilmem gereken alan. Önüme ç?kan ilk firsatta büyük elma New York’a gidip ”The French Culinary Institiute” da Temel Frans?z Mutfa?? e?itimi ald?m. Küçük bir ?ef olduktan sonra ?stanbul’da çe?itli yerlerde çal??t?m, çokta keyif ald?m.

Ancak i?in “mutfa??nda” olmak yetmiyordu bazen, tan?tmak, ikna edebilmek ve satabilmek mühimdi. ?imdi farkl? bir sektörde bunlar? ö?renirken, gönlüm ve kendi çal??malar?m bu sayfada sizlerle..

Hüma