Köfteci ?ükrü Usta – Bostanc?

 Fark ettim ki uzun zamand?r i? yo?unlu?undan ‘ne gezmi?im ne görmü?üm’ 🙂 K??a inat geçen ?u bahar günlerini kaç?rmadan, d??arda oturman?n keyfine varabilmeniz için bir esnaf restoran?n? daha sizin için ke?fedip yazmaya karar verdim.

Devam?n? oku»

Dondurma Roma’da yenir!

Böyle iddial? bir ba?l?k atmam?n elbet nedenleri var; deneyimlerim 🙂 ?u s?ra yaz?n bitmesinden kaynaklanan korkum sebebiyle dondurma tela?? sard?. Sanki k???n dondurma yenmiyormu? gibi geçti?imiz günlerde sürekli dondurma tüketmeye ba?lad?m. Yeni bir çok zincirimsi dondurmac?, can?m yurdumda aç?lmaya ba?lasa da bir iki tanesinden ba?ka kremadan bozma lezzetleri sevmedi?ime karar verdim. Ya sorbet gibi s?rf meyve bazl? olacak, ya da sütlü kaymak k?vam?.. Hangisini daha çok sevdi?ime karar verdi?im, ayn? gün içinde ya?ad???m deneyimi size de anlatmazsam olmazd?.

Devam?n? oku»

Forno Marco Roscioli – Roma – ?talya

Nas?l ba?lasam nas?l anlatsam.. Kelime bulam?yor de?ilim, aksine kafamda s?ralayam?yorum; bu kadar uzaktayken bile beni hala heyecanland?ran, toksam ac?kt?ran çok az yer vard?r.

Devam?n? oku»

Me?hur Köfteci Recep Usta – Çengelköy

 

Hiç bir zaman yeni restoranlarda, eskilerin sadeli?ini ve lezzetini bulam?yorum. Tabii yeniler de çok güzel ama alt taraf? bir köfte yiyece?im dedi?inizde, tabakta köfteyi bile göstermeyecek kadar ?v?r z?v?r dolduruyorlar. E?im ke?fetmi?; bir hafta sonu atlad?k Vespa’m?za ve foto?raflamak ve deneyimlemek için gittik!

Devam?n? oku»

Çiya Restoran – Kad?köy

 

Bahar gelmek üzere ve insanlar tatillerinden dönüp, ?stanbul sokaklar?n? doldurmaya ba?lad?lar. Bunlardan biri de biziz tabii ki; tatilden dönmü?üz ancak rehaveti hala üzerimizde, çal??mam?z laz?m ancak motivasyon eksikli?i ba? gösteriyor. Hal böyle olunca biraz gezip, biraz çal??al?m deyip att?k kendimizi sokaklara.

Hep duyuyordum çevremden, okuyordum gazetelerde ilk on’lar listesinde; ancak gitmek k?smet olmam??t?. Karar verdik art?k ke?fedelim diye ve atlad?k Vespa’m?za. Kad?köy’ü hem sevmi?imdir hem de o kalabal??? beni biraz korkutmu?tur. 30 A?ustos’u bahane(!) edip tatile kaçan insanlar sayesinde, sokaklar biraz daha tenhayd?.

Devam?n? oku»

Ba? Aras? – Bitez – Bodrum

Beni takip edenler bilir; Bodrum bebekli?imden beri ailecek tutkuyla ba?l? oldu?umuz bir yerdi. Beni okuyanlar ?unu da bilirler ki Bodrum’un köy hayat?n?, gizli sakl? kalm??, ya da i?inin ba??nda olan insanlar?n reklam kayg?s? olmadan keyifle i?lettikleri, sahip olduklar? restoranlardan ba?ka bir yere gitmem. Gene öyle bir restorana gidelim dedik geçen haftalarda.. Gerçi buras? da Y?lmaz Özdil’in bir kö?e yaz?s?ndan sonra dolup, ta??yor ama ilk halinden bir ?ey kaybetmedi. ?smail Abi’ye siteme koyaca??m? söyledi?imde aksan?yla ‘Aman ha sak?n, gelmesin daha kimse!’ deyip bizi güldürüp, masay? donatmak için mutfa?a gitmesiyle güzel bir ba?lang?ç yap?yoruz.

Devam?n? oku»

Gusto Osteria – Roma – ?talya

Hem Avrupa’da keyif yapmak hem de uygun ama inan?lmaz lezzetli yemekler tatmak istiyorum diyorsan?z, bu yaz?y? kesinlikle okuman?z gerekiyor.

Devam?n? oku»

?nciralt? Meyhanesi

Öyle bir yer dü?ünün ki ?ehrin göbe?inde hatta bence en güzel yerlerinden birinde ama ?ehirden çok uzaktaki yayla evinin arka bahçesi gibi; Beylerbeyi’ndeki Arabac?lar soka??na saklanm?? olan gizli bahçe ?nciralt?’ndan bahsediyorum.

Devam?n? oku»

Langusta – Çe?me

Yaz?n ba?lar?nda bir dü?ün sebebi ile Alaçat?’ya dü?tü yolumuz; iyi de oldu. Hafta sonuna bir gün daha ekleyerek haz?r gelmi?ken biraz dinlenelim dedik. Ancak istedi?imiz her ?eyi s??d?rabilmek tabii ki mümkün de?ildi. Ancak ne yapt?k ne ettik s?rf ben sizlerle payla?abileyim diye güzelim Alaçat? kumsal?n? b?rak?p taa Çiftlikköy’e Langust’çuya yani böcekçiye gittik.

Devam?n? oku»

Deniz K?z? Bal?kç?s? – Yal?kavak – Bodrum

Tüm k???n yorgunlu?u, s?k?nt? ve stresini kafam? denize sokana kadar atam?yorum. Sanki o bütün senenin bitkinli?i ‘cos’ diye ses ç?kar?p yok oluyor. Bebekli?imden beri gitmeye al??t???m Bodrum’um burnumda tütmü?. Ben Bodrum’un t?k?? t?k?? sahillerini, ak?am üzeri bikinilerle, ellerde içki tepinmelerini bilmem, sevmem de!

Devam?n? oku»