Brownie – Unsuz

David Bowitz, Christine France ve Aran Goyoaga’ n?n tariflerinden uyarlanm??t?r.

 

Bugünkü heyecan?m bamba?ka; daha hala bebek say?labilecek bu blog’da 100. yaz?m? yay?nl?yorum. ?lk yaz?m? yazmaya çal??t???m (!) günü hat?rl?yorum da, sanki kelimeler parmaklar?mda dü?ümlenmi?ti. Nas?l ba?layaca??m? bilmiyordum, ne anlat?l?r ya da nas?l ifade edilire karar vermek ve uygulamak çok zordu.

Bu hayal u?runa hayat?m?n yönünü neredeyse tamamen de?i?tirdim; iyi ki de yapt?m! Art?k daha mutlu, daha huzurlu ve keyifliyim; bunda en büyük katk?s? olan ailemdir pek tabii. Ayr?ca beni takip etti?in için sana da çok te?ekkür ederim; daha nice 100’lerde yan?mda ol olur mu? 🙂

Glutensiz bir brownie tarifi için fazla duygusal bir giri? yapmadan, tarife geçelim yava?tan 🙂  Bu unsuz brownie tarifi için toplam 3 tarifi birbirine harmanlad?m diyebiliriz; asl?nda malzemeler temelde ayn?; gramajlar? bir ekle bir ç?kar, sonuç budur!

  • 80 gr tereya??
  • 225 gr yar? tatl? kuvertür çikolata
  • 150 gr ?eker
  • 2 yumurta
  • 10 gr kakao
  • 30 gr m?s?r ni?astas?
  • 120 gr f?nd?k ya da badem

Malzemelerde de göremedi?iniz gibi bu tarifte un kullanm?yor olaca??z; bunun yerine k?vam verip keki ba?lamas? için az miktarda ni?astam?z var.

Kuvertür çikolata bulam?yorsan?z, kakao oran? yüksek bir çikolata alman?z gerekiyor. Ama ben bitter ya da ac? çikolata sevmem ya da kakao oran? yüksekte bulamad?m diyorsan?z bu tatl?y? yapmay? bugün denemeyin. Çünkü ne yaz?k ki piyasada günlük tüketim için sat?lan sütlü ya da bitter çikolatalar?n içindeki kakao ya?? oran? çok dü?ük; dolay?s? ile tatl? için çikolatay? eritti?inizde gerekli olan ak??kanl???, parlakl??? ve k?vam? elde edemezken bir de tatl?ya gereksiz ?eker yüklemesi yap?yor olacaks?n?z. Art?k neredeyse büyük marketlerde bile kuvertür çikolata bulabiliyorsunuz; merak etmeyin.

Gelelim ?imdi tarifimize; sos tenceremizi k?s?k ate?e koyup tereya??m?z? eritelim. E?er tereya??n?z tuzsuz ise bir tutam tuz atman?z, tüm tad?n ortaya ç?kmas?na yarayacak. Çikolatam?z? Bain Marie usulü eritmeyece?imiz için ate?in en k?s?kta, gözümüzün hep tencerede olmas? gerekiyor. Tereya?? tamamen eridi?inde küçük parçalar haline getirdi?imiz çikolatam?z?n tamam?n? tencere ekleyelim. S?cak ya? nedeniyle hemen erimeye ba?lad???n? göreceksiniz; sürekli kar??t?rmam?z çok önemli. Dibinin yap??mas?n? önlemek ve daha rahat kontrol edebilmek için ben silgi spatulay? tercih ediyorum.

Çikolata pürüzsüz ve ak??kan bir k?vam ald???nda ate?ten sos tenceremizi çekelim ve ?ekerin tamam?n? ekleyelim. ?ekerden hemen sonra birer birer yumurtalar?m?z? ekleyelim. ?lk yumurtay? ekleyip, iyice kar??mas?n? sa?layal?m; göreceksiniz ki tencerenin dibini topluyor olacak. Ard?ndan di?erini de ekleyip homojen bir k?vam elde edelim. ?eker, kar???mda çözülmeye ba?lay?p a??rla?maya ba?layacak.

Ba?ka bir kapta beraber eledi?imiz ni?asta ve kakaomuzu da ekleyip en az 2 dakika kadar kar??t?ral?m. Burada amac?m?z tüm malzemelerin tamamen eriyip, çikolatal? kar???mda homojen olarak da??lmalar?. E?er brownie pi?tikten sonra içi muhallebi gibi olmak yerine kek gibi parçalan?yorsa iyi kar??t?rmad?n?z demektir; yeniden denemeniz gerekecek 🙂

Browninizin içinde ne yemeyi seviyorsan?z, onu ekleyin. ?ster f?nd?k, ister badem, ister ceviz ya da hepsi birden. Tercih sizin. Ben sadece f?nd?k kulland?m; tüm f?nd?klar? bir po?ete doldurdum ve tava ile hafifçe ezdim. Yar?s? bütün yar?s? toz tam istedi?im k?vama geldi ve bunu da kar???ma ekledim.

?yice kar??t?rd???m?zdan ve pürüzsüz bir k?vam elde etti?imizden eminsek, çok çok çok iyi ya?lad???m?z ya da sprey ya? ile kaplad???m?z kab?m?za –mümkünse ticari pastanelerde kullan?lan metal olanlar?na- kar???m?m?z? dökebiliriz. Yap??mamas?n? garanti alt?na almak için kab? alüminyum folyo ile sar?p, onu ya?lad?m. Fark ettiyseniz 10 kere kab? ya?lamak dedim; evet çünkü çok önemli. Yoksa pi?ti?inde kekin neredeyse yar?s?n? kab?n içinde b?rakman?za neden olacak kadar yap??kan bir k?vam? olacak. Benim kab?m?n büyüklü?ü 25’e 19 cm. Ancak siz daha küçük ve kare bir kapta da pi?irebilirsiniz. Dikkat edin, kap küçüldükçe kal?nl?k artar dolay?s? ile pi?me süresi uzar!

Önceden ?s?t?lm?? olan 180 derecelik f?r?nda benim ki 40 dakika da pi?ti. Pi?mek derken, kupkuru bir kekten bahsetmiyoruz. Brownie’nin içi neredeyse muhallebi kadar yumu?ak olmal?, o nedenle kek çubu?u bu sefer i?e yaramayacak. Ortas? hafif yumu?akken ç?karman?z yeterli olacakt?r.

Tamamen so?uduktan sonra kal?ptan ç?kar?p, servis edebilirsiniz. So?umaya ba?lad???nda üzerinin çatlad???n? göreceksiniz; do?ru yolday?z demektir!!! 100. yaz?y? çikolatal? bir tarifle kutlamak do?ru bir seçim oldu san?r?m ne dersin? 🙂