Ba? Aras? – Bitez – Bodrum

Beni takip edenler bilir; Bodrum bebekli?imden beri ailecek tutkuyla ba?l? oldu?umuz bir yerdi. Beni okuyanlar ?unu da bilirler ki Bodrum’un köy hayat?n?, gizli sakl? kalm??, ya da i?inin ba??nda olan insanlar?n reklam kayg?s? olmadan keyifle i?lettikleri, sahip olduklar? restoranlardan ba?ka bir yere gitmem. Gene öyle bir restorana gidelim dedik geçen haftalarda.. Gerçi buras? da Y?lmaz Özdil’in bir kö?e yaz?s?ndan sonra dolup, ta??yor ama ilk halinden bir ?ey kaybetmedi. ?smail Abi’ye siteme koyaca??m? söyledi?imde aksan?yla ‘Aman ha sak?n, gelmesin daha kimse!’ deyip bizi güldürüp, masay? donatmak için mutfa?a gitmesiyle güzel bir ba?lang?ç yap?yoruz.

Buras? yeni aç?lan kas?nt? bir çok yerin aksine mandalina bahçesinin içinde, tahta masa ve sandalyeleri olan, bahçenin s?n?rlar?n? eski ya? tenekelerinin içindeki sardunyalar?n çizdi?i minicik ve ?irin mi ?irin bir yer. Gün bat?m?nda minik ördek ailesi bizi kar??l?yor ve yerlerimizi buluyoruz.

?sterseniz mutfa?a hep beraber bakal?m; mis gibi de?il mi? So?uk büfesine bak?n, her ?ey tap taze muntazam bir ?ekilde a?z? kapat?lm??, servisi bekliyor. Bir kad?n?n elinin de?di?i nas?l belli oluyor de?il mi? Erkek meslekta?lar?m hiç sinirlenmesin, do?ru sözü sak?namam! Ümmühan Han?m, ?smail Abi’nin e?i, profesyonel mutfaklarda çal??m??, eli lezzetli Ba? Aras?’n?n ?efi, ustas?, her ?eyi.

Bizim tercihimiz bugünde so?uk ve s?caklarla masay? doldurup, ana yeme?i hafif geçmek. Gelmeye ba?lad?lar, s?ras?yla anlatal?m.

P?rasal? kereviz yapra??; mis gibi zeytinya?? ve portakal suyu tad? geliyor. P?rasa o kadar hafif ama belirgin bir tatl?l?k vermi? ki, kavururken ekstra ?eker koymaya hiç mi hiç gerek yok bu zeytinya?l?ya.

Ard?ndan börülce kavurmas?ndan tad?yoruz; börülceler karamadan kavurup, a??zda da??lacak hale getirmek inan?n zor.

Masalar?n vazgeçilmezlerinden biri deniz börülcesi ve tabii ki kabak çiçe?i dolmas?. Bu yaz yedi?im en iyi kabak çiçe?i dolmas?n? burada tatt?m. Fava da can?m babam?n bu aralar favorisi; onu da söylemeden olmazd?. Tad?na bakt???mda ?a??rmad?m; çok lezzetliydi. Ama anneminkine haks?zl?k yapamam o nedenle en iyisi diyemem yediklerim içinde. Tüm lezzetleri biraz olsun hafifletmek için kendi tercihim yo?urtlu, cevizli, bu?day salatas?. Harika, et yemeklerinin yan?nda bat?rmal?k olarak bunu evde kesin deneyece?im.

So?uklar bitince ara s?caklara geçiyoruz. Daha önce burada hiç denemedi?im Girit dolmas?n? seçiyorlar. Kocaman k?ymal? sigara böre?i gibi dü?ünün, ancak yumu?aklar ve üzerinde sar?msakl? yo?urt ile servis ediliyor. Ben favorim diyemem, ama masadakiler be?endi. Kesinlikle favorim diyebilece?im mant? geliyor; bildi?iniz mant?lardan de?il ama bu. K?ymas? içinde de?il sar?msakl?, k?rm?z? pul biberli ya?? ile beraber üzerinde servis ediliyor. Mant? hamuru ise yufkalar?n s?k? rulo yap?p kesildikten sonra k?zart?lmas? ile yap?l?yor. ?nan?n iki taba?? tek ba??ma yiyebilirim. K?ymas?n?n tad?, o hamurlar?n ç?t?rl???… ba?ka kelime bulam?yorum bu lezzetli anlatacak.

Ana yemek soruyorlar ancak bu kadar lezzetin üzerine hiç kimsede yer kalmam??. Arnavut ci?eri diyecek oluyor garson çocuk, laf?n? bitirmesine izin vermeden hep bir a??zdan ‘Getir getir..’ diyebildik. Bizim evimizde Arnavut ci?eri küp küp olur, unlan?p k?zart?l?r. Yan?nda da mutlaka küp küp patates k?zartmas? ve maydonozlu so?an olur. Arnavut ci?eri budur zaten; ancak burada ci?er yaprak ci?er gibi kesilmi? ve unun içine tad?n? çok bask?n olarak hissedece?iniz kimyon eklenmi?. Kimyon tad? her ne kadar bask?n olsa da ci?er pamuk gibiydi. Biz al??t???m?z için patates k?zartmas? istedik garson ‘mutfa??n psikolojisine ba?l?, soray?m’ deyip yan?m?zdan gidiyor. Geli?inden psikolojinin buna uygun olmad???n? anl?yoruz 🙂 O kadar içten ve samimiler ki inan?n orada kapris yapacak tek bir insan olmaz. Umar?m olmaz yani!

Tatl? niyetine ?smail Abi ç?k?yor bo? bir sandalyenin üzerine ve çal?yor düdü?ünü…

Keyfi yerindeyse e?er o ak?am akl?na gelen, gündeme uygun bir f?kra anlat?r, daha sonra da ‘i?im var benim, hadi görü?ürüz’ deyip ava gider. 🙂