Ayva Reçeli

Son tarifimin ne zaman yay?nland???n? gördü?ümde mi daha çok ?a??rd?m, yoksa minik o?lumuzun ilk ya??n? kutlad???m?za m? daha çok ?a??ray?m bilemiyorum. Benim için son aylarda zaman geçmiyor, adeta uçuyor.

Sanmay?n ki arka planda tarifler ya da sipari?ler de duruyor; tam tersi son gaz devam ediyor. Bu nedenle kafam? toplay?p, keyifle yaz? yazacak zaman bulam?yorum. Ama art?k bahane bulmadan, kald???m yerden devam etmenin zaman? san?r?m.

Art?k havalar ufak ufak (umar?m!) ?s?nmaya ba?lad? gibi; hal böyle olunca yaz sebze ve meyvelerini tezgahlarda görmeye ba?layaca??z. Tazesi bitiyorsa, reçelini yap?p doyas?ya yemeye devam edebilmek için ayvan?n reçelini yapmak ?art. Bu tarifi geçen sene bugünlerde anneci?imle, henüz ben lo?usa iken bana biraz de?i?iklik –zira emzirme, uyutma, alt de?i?me ve tekrar en ba?tan hiç durmadan yapt???m aktivitelere oranla pek bir de?i?ik gelmi?ti :)- yapm??t?k. Yay?nlamak 1 sene sonra k?smet oldu..

  • 1 kg ayva
  • 800 gr ?eker
  • 150 ml su
  • ½ limonun suyu
  • Ayvan?n çekirdekleri

 

Haz?rl?k a?amas?ndan sonra 10 dakikada haz?rlanan kolay bir reçel tarifi bu; öncelikle ayvalar?m?z?n kabuklar?n? soyal?m. Daha sonra tezgah üstü blenderinin rende ucunu takal?m. E?er böyle bir aletiniz yoksa elde de rendeleyebilirsiniz. Tek fark? sizin i?lem biraz daha uzun sürecek demektir. Bu sürede ayvalar?n kararmas?n? dert etmeyin, zaten çekirdekleri ile birlikte kaynayacaklar? için renkleri koyulacak.

Kabuklar?n? soyduktan sonra, ortadan ikiye ay?r?p, içlerinden çekirdeklerini tek tek ç?kartal?m. Daha sonra bu çekirdekleri bir tülbent ya da evinizde varsa baharat buketi aparat?na koyal?m. ?çine serpmeyi sevmiyorum, çünkü reçeli yerken içinden çekirdek ay?klamak zeytin yemeye benziyor.

?imdi düdüklü tenceremize rende ayvalar?, ?ekeri, suyu, limon suyunu ve haz?rlad???m?z çekirdek buketini at?p, kaynamaya b?rakal?m. Tencerenin düdü?ü ç?kt?ktan sonra toplam 10 dakika içinde haz?r olmu? olacak. Tencereyi b?rak?n bir kenara ve düdü?ü kendi kendine insin. Ya da annem gibi sab?rs?zsan?z hemen sokun so?uk akan suyun alt?na tencereyi daha h?zl? sonuç al?n. 🙂

Reçelin rengi ve k?vam?n? kontrol etmeyi unutmay?n; herkesi zevki kendinedir. E?er daha yo?un seviyorsan?z 5 dakika daha tencerenin a?z? aç?k kaynatabilirsiniz. Kavanozlara koymadan önce çekirdek buketini ç?karmay? unutmay?n.