Arnavut Ci?eri

Takip edenler bilir, tarif verme günlerim Sal? ve Per?embe.. Ancak dün ne yaz?k ki size ne tarif verebildim, ne iki cümle yazabildim. Çar?amba günü e?im sözde ufak ancak can ac?s? söz konusu oldu?unda kocaman sonuçlara sebep olan bir ameliyat geçirdi; ?imdi daha iyi. A??r ilerleyen bir iyile?me süreci olsa da, her geçen gün daha iyi oldu?unu görmek beni çok mutlu ediyor.

Gelenler, gidenler, E’nin bak?m? derken ne reçete haz?rlamaya zaman?m oldu, ne ara?t?rmaya. Hal böyle olunca gözüm kapal? yapabilece?im ve ‘can?m’?n en sevdi?i yemeklerden biri olan Arnavut ci?erini yap?p, size de tarifini vermeye karar verdim.

E?im de benim gibi göçmen, Arnavut; bir çok ki?inin meze olarak gördü?ü bu yemek ayn? anne evimdeki gibi, onlarda da ana yemek olarak yeniyormu?. Meze diye kenara at?lmas?na k?zan ben(!) 2 ki?i için 420 gr’l?k ci?er kulland?m, patlayana kadar yedik! 🙂

  • 420 gr kuzu ci?eri
  • 3 tepeleme ka??k un
  • 1 tatl? ka???? tuz
  • 2 adet orta boy patates
  • 1 lt s?v? ya? – k?zartmaya dayan?kl?

So?an salatas? –ki?i ba??- için; 

  • 1 adet küçük so?an
  • 3 yemek ka???? üzüm sirkesi
  • 1/2 çay ka???? tuz
  • 1 yemek ka???? do?ranm?? maydanoz
  • ½ çay ka???? sumak ya da ac? toz k?rm?z? biber

 

Önceli?imiz so?an salatas? olmal?; benim gibi mideniz hassas ise kenara al?p ne kadar bekletirseniz yemek sonras? o kadar rahat olursunuz. So?anlar?m?z? incecik, yar?m ay ?eklinde do?rayal?m. B?çak ile ince yapam?yorsan?z, rendenin dilimleme kenar?n? kullan?n.

Kimse sofrada kal?n, odun gibi sert so?an görmek istemez de?il mi? Dilimledi?imiz so?anlar?m?z? derin bir kapta, sirke ve tuz ile iyice oval?m. Daha sonra üzerlerine k?yd???m?z maydanozumuzu da ekleyip, kenara al?p servis edilene kadar bekletelim.

Gelelim patateslerimize; ci?erlerinizle ayn? boy olacak ?ekilde, 2’ye 2 cm gibi küpler halinde do?rayal?m. Derin bir k?zartma tenceresinde, iyice k?zm?? olan ya?a do?ray?p, direkt atm?yoruz. Kimsenin kendini yakt??? ve ya?? so?uttu?u bir durumun olu?mas?n? istemeyiz. Do?rad???n?z patatesleri temiz bir mutfak havlusu ya da kal?n bir peçete ile iyice kurulamam?z gerekiyor. Gerçekten tüm kenarlar?n?n kuru oldu?una inand???n?zda 2 ya da 3 parça halinde ya?a atabilirsiniz. Bir anda atmam?z?n sebebi, ya?? so?utmamak. Ya? so?umad??? zaman patatesler, ya da herhangi bir sebze ya? çekmeden, sadece d??? k?t?r k?t?r, içi de yumu?ac?k olur. K?zaran patatesleri süzülmesi için ka??t havlu ya da mutfak bezine al?p, o anda tuzlayal?m.

Patatesler bitmek üzereyken, ci?erlerimizi k?zartmaya haz?rlayabiliriz. Öncelikle dana ci?erinizi al?rken ve dilimletirken dikkat etmeniz gerekenler var; rengi parlak, dokusu yumu?ac?k olmal?. E?er kasab?n?z bu i?i biliyor ve sizin için temizleyecekse rahats?n?z; ama sizin yapman?z gerekiyorsa, alt k?sm?ndaki sinirli bölgeyi al?p, incecik derisinden tamamen ar?nd?rmal?s?n?z. Büyüklükleri ise gene patatesler gibi 2’ye 2 cm gibi olmas? yeterli olacakt?r.

Unumuzu ya?l? ka??t ya da bir tepsinin içine dökelim; içine tuzu da ilave edip iyice kar??t?ral?m. ?imdi s?rayla birer avuç unun içine at?p, her taraf?n?n kaplanmas?n? sa?layal?m. Fazla unu silkip, kenara al?p, tüm ci?erler bitene kadar devam edelim. Size en önemli tavsiyem, sak?n ci?erleri önceden unlay?p, kenarda bekletmeyin. Tavaya atmadan hemen unlay?p, silmek gerek. Aksi takdirde, un oda s?cakl???ndan dolay?, beklemekten ci?erin üzerinde eriyip gidecek, k?zartt?ktan sonra unlu bir kabuk yerine, içine i?ledi?i için sert bir ci?er elde ediyor oluruz. Ci?erleri k?zartma i?lemi çok k?sa sürmeli, ve kevgir ile sürekli kar??t?r?lmal?. Böylece her taraf? e?it pi?ecektir. Yakla??k 1 dakika tutmak yeterlidir; hatta d???ndaki un pi?ip, hafif renk alana kadar demek bile yeterli olacakt?r. Zaten s?cak hali ile ka??t havlu ya da mutfak bezinin üzerine süzülmesi için b?rakt???n?zda da pi?meye devam ediyor olacaklar.

So?an salatas?n? sumak ya da ac? toz biber ile süsleyip, ç?t?r ç?t?r taze ya da k?zarm?? ekmek ile servis edebilirsiniz. Ci?er ile patatesi isterseniz benim gibi yan yana ya da anneminki gibi hepsini birbirine harmanlay?p sunabilirsiniz.