?arap ve Krema Soslu Tavuk

Mimi Thorison’un tarifinden uyarlanm??t?r.

Haftal?k yemek düzenimizde çe?it olmas? aç?s?ndan serbest dola??mla büyüyen tavuklarda yerini al?yor. Ancak ben gö?üs k?sm?n? severken, e?im buttan vazgeçemiyor. Hal böyle olunca hepsinin ayn? anda pi?ip, keyifle tüketebilece?imiz bu tarifi denedim; bence sonuç ba?ar?l?. 🙂

Devam?n? oku»

Taze Çilekli Kek

Tezgahlar yaz meyveleri ile dolmaya ba?lad?ysa, benim en sevdi?im zamanlar geldi demektir. Fazlas?n?n zararl? oldu?unu bilmeme ra?men, yaz aylar?nda neredeyse her ö?ünüm avuç avuç meyve yemekle geçiyor. Eve gelen arkada?lar?ma da meyve salatas?, ya da taze meyveden yap?lm?? tatl?lar ikram etmek en büyük keyfim. ??te onlardan biri.. 🙂 Klasik bir kek tarifi nas?lsa bu da öyle olacak; ancak bu sefer un oran? az olan bu kekin hafif ve ?slak olmas?na bay?lacaks?n?z.

Devam?n? oku»

Maydanoz ve Reyhan Salatas?

Geçenlerde bir ö?len e?imle kaçamak yap?p, Çiya Restoran ‘a gittik. Hafif güne? vuran kap? önünde oturup, biraz otlardan ?smarlad?k. E?im, memleketi sebebi ile otlara çiy ya da kavrulmu? fark etmeksizin hayrand?r. Masan?n yem ye?il görüntüsü içinde mest olmu?ken, yedi?imiz maydanoz kavurmay? 2 çatalda bitirince, pazara gitti?im ilk an almam gerekeni biliyordum. Mis gibi di?er otlar? da fileme doldurunca, ortaya bu ç?kt?.. 🙂

Devam?n? oku»

Minik Frittatalar

Tatil ya da hafta sonu kahvalt?lar?, evimizde önem verdi?imiz ve hiç kalkmak istemedi?imiz sofralardand?r. ?ki ki?i bile olsak, çe?it çe?it peynirler, kuru et benzeri ürünler, ve tabii ki yumurta. E?ime kalsa her gün yumurta yiyecek; Karatay ç?kt???ndan beri pek engelleyemiyorum ancak bazen s?rf beyaz?na omlet, bazen sadece ha?lama derken kontrol alt?na almaya çal???yorum.

Ancak ister kahvalt? ister brunch, yumurta olmadan bizim evde sofra olmaz! Eh, her seferinde de?i?ik bir sunum yapmak, mecbur oluyor 🙂 Keyifle yapt???m frittatalar?n daha sevimli bir sunuma sahip olan?n? sizin için uyarlad?m.

Devam?n? oku»

Çikolata Ganaj

Pek çok sevdi?im bir arkada??m?n sipari?i üzerine, babas?n?n 60. Ya? do?um günü için pasta haz?rlarken fark ettim ki herkesin pasta kaplamak için iyi bir ganaj tarifine ihtiyac? var.

Asl?nda özünde biraz kuvertür çikolata biraz krema gibi görünse de bitter, sütlü ya da yar? tatl? çikolatalara göre de?i?en bu oran önemli. Dü?ündüm ki haz?r bir tane yap?l?rken sizinle de payla?ay?m 🙂

Devam?n? oku»

Ay Çekirdekli Ekmek

Kathleen King’in tarifinden uyarlanm??t?r.

Gelmi? geçmi? en kolay ekmek tarifi oldu?unu iddia edebilirim. ?lk tarifi bulup, biraz ekleyip biraz ç?kar?nca, formülün tutsa da ama olup olmayaca??ndan pek emin olmad?m. Ancak ne zaman kabar?p, mutfa?? mis gibi bir koku sard???nda rahatlad?m. 5 dakikada haz?rlay?p, herkes sabah daha uyurken pi?irebilece?iniz süper bir tarif. 🙂

Devam?n? oku»

Tava Dil Bal???

Haftan?n 2 günü bal?k pi?en bir ev bizimkisi. Hem sa?l?k için hem de doyamad???m?z için mümkün olsa, hep bal?k yiyebiliriz. Ancak ne yaz?k ki vücudumuzdan atamad???m?z a??r metal konusu beni tela?land?rd??? için, bu say?y? s?n?rlamak zorunda kal?yorum.

Ço?unlukla sa?l?kl? olmas? aç?s?ndan ya buharda ya da bu?ulama olarak pi?irmeyi tercih ederken, bal?kç? tezgah?nda mis gibi Ege’den gelmi? dil bal?klar?n? görünce dayanamad?m ve ald?m. Dili pi?irmenin daha iyi bir yolu oldu?una inanmad???m için tavada tereya?? ile k?zartma ya??n? ?s?tmaya ba?lad?m..

Devam?n? oku»

Limonlu Lor Kurabiyeleri

Bal?kesir’de süt ve süt ürünleri satan bir markan?n, internet üzerinden sat??? oldu?unu tesadüfen ke?fettim. As?l amac?m hö?merim tatl?s? bulup, getirtmekken bir anda elimde kocaman bir koli dolusu peynir ile kap?n?n önünde kald?m.

Söz konusu peynir oldu?unda hep ayn? ?ey oluyor, kendimi kaybediyorum! Asl?nda evde de sürekli bir süt ürünleri imalat? var ama de?i?ik ve yöresel ürünlere bay?l?yorum. Yar?m kilo loru tüketmek için daha lezzetli bir yol olamazd?! 🙂

Devam?n? oku»

Mascarpone Cheesecake

Dorie Greenspan'?n tarifinden uyarlanm??t?r.

Yeni 1 Tarif, 1 ya??na bast?! 🙂 Zaman?n ne kadar çabuk geçti?ine inanam?yorum! Zaten bu aralar bizim için kutlama zamanlar?; evlilik y?ldönümümüz, ve biricik eme?im.. Bunca zamand?r payla??lm?? olan tariflere bakt???mda ise siteyi kurmaya karar verdi?im ilk günü hat?rl?yorum. Ayn? ?u andaki gibi heyecanl? ve çok mutluydum. Hem kendi ar?ivimi daha düzenli hale getirmek, hem de gönül rahatl??? ile noktas?, virgülüne kadar do?ru tarifleri payla?mak benim için gurur verici.

Umar?m beni takip eden sen de bu durumundan memnunsundur! 🙂 Her geçen gün oldu?u gibi önümüzdeki yeni ya??m?zda da ben kendimi geli?tirerek, sana farkl? tarifler vermeye devam edece?im. ?imdiden planlanm?? olan farkl? çal??malar?mdan da ilerleyen günlerde haberdar ediyor olaca??m.

Desteklerin için çok ama çook te?ekkür ederim, iyi ki vars?n!

Devam?n? oku»