Ev yap?m? Mascarpone Peyniri

 

Bu hafta sonumuz hem çok keyifli hem de benim için biraz stresli geçti. ‘Hem bahar hatta yaz geldi tad?n? ç?karal?m, eve hiç girmeyelim’ havas?ndayken biz, bir yandan i?ler beni bekler, bir yandan da yeni1tarif.com çöker. Sitenin alt yap? sorunu giderme çal??malar? sürerken, do?ruyu söylemek gerekirse ben uyuyamad?m! E?im her ne kadar ‘en kötü ne olabilir ki; içini rahat tut’ diyor olduysa da, uçup giden bütün foto?raflar, bütün yaz?lar, hatta belki tema düzeni beni huzursuz etmeye yetti.

Pazar günü bile çal??an bir ekip –san?r?m en iyisi!- yo?un bir çal??ma sürecinin sonunda, eski haline getiriverdiler. Ben de bunun rahatlamas? ile, bir kutlama amac? ile Mascarpone peyniri yapt?m. Peynir yapman?n nesi mi kutlama, onu da Per?embe günü göreceksiniz 🙂 

Devam?n? oku»

Sütlü Örgü Ekmek

Dün ko?u?turmam çok olmas?na ra?men, bu biraz zahmetli tarifi yap?p, foto?raflay?p sizler için yay?nlamaya karar verdim. Benden neredeyse ilk kez zahmetli sözcü?ünü duymu? olabilirsiniz; benim için di?er ekmek tarifleri kadar e?lenceli olaca??n? san?rken, hamurun ‘eyvah kabarmayacak’ endi?esi ile ba?ka bir tarif haz?rlamaya koyulmu?tum. Ancak nazl? hamurum, mutfa??m?n ?s?s?n? be?enmemi? olacak ki, 20 dakika gecikmeli olarak kabarmay? seçti; hal böyle olunca di?er tarifi ask?ya ald?m. Umar?m sizin için her ?ey daha kolay olur 🙂

Devam?n? oku»

F?r?nda Kaburga

Bu tarifi yapaca??m? söyledi?im arkada?lar?m ve siz ba?l??? okuyup, bu da olmay? versin diyen sevgili okurum; göründü?ü gibi de?il hiçbir ?ey 🙂

Her zaman ki amac?m do?rultusunda, içerikte ve sunumda zengin ancak yap?m?na gelince çok kolay olan bir tarif daha sadece. Elleriniz, a?z?n?z hatta neredeyse yüzünüz bile yerken ya?lanaca??ndan, samimi arkada?lar?n?z? tavsiye ederim 🙂 ?u iki günlük tatilde, daha muzur yemekler isteyen, hiç et yemeyen, sevmeyen minikleriniz bile bay?lacaklar!

Devam?n? oku»

Pirinçli Tavuk suyuna Çorba

Dün yay?nlad???m Vine videosunda da dedi?im gibi k?? bitmedikçe, çorba keyfi de bitmez diye. 🙂 Bilinen klasik anne yemeklerine, kendimce hem sa?l?kl? hem de farkl? detaylar eklemeyi seviyorum. ?u s?ra salg?n olan hastal?klar için do?al antibiyotik say?labilecek bu çorbay? mutlaka ama mutlaka deneyin!

Devam?n? oku»

Ev Yap?m? Kolay Çikolata

Art?k bu da oldu! Nutella’dan sonra evde çikolatada yapmaya ba?layaca??z 🙂  Ancak benim okulda ö?rendi?im zor yollardan de?il; inanamayaca??n?z kadar kolay bir yöntem ve krem peynirinin kaplar?ndan olu?an bir malzeme listesi ile. Okulda çikolatay? uygun s?cakl?k derecesine getirmek için çok titiz çal???r, bir ?s?t?r bir so?utur sonra tekrar ?s?t?rd?k. Buna ‘temper’ diyorlar. Ancak k?sa sürede tüketebilece?iniz, ve plastik kaplarla yapabilece?imiz bu yöntemi size rahatl?kla önerebiliyorum.

A?a??da s?ralam?? oldu?um malzemeler tamamen opsiyonel; amac?m?z her tarifi daha da kolayla?t?rmaksa evinizde ne varsa rahatl?kla onu kullanabilirsiniz. Hadi art?k favori çikolatalar?m?z? olu?tural?m 🙂

Devam?n? oku»

Baharatl? Tereya?? ile Fettucine

 

Tam bir makarna delisiyim; olmayan? da anlayam?yorum. Gitti?im bir restoranda önce makarna çe?itlerine bakar, içime sinmez ise di?er kalemleri okumaya ba?lar?m. Geçenlerde çook büyük bir süper markete gidip, makarna reyonunda yakla??k 20 dakika harcad???m? fark ettim. Bildi?imiz makarna markalar?n?n, yabanc? etiket ile daha farkl? ve daha lezzetli çe?itleri var. Fiyat olarak biraz daha pahal? olsalar da, yine de bunlar? tercih ediyorum. Sadece tereya?? katarak bile, harika bir tat elde edebiliyorsunuz.

Söyleyecek bu kadar çok ?eyim varken, tarif vermemi? olmam garip de?il mi? 🙂

Devam?n? oku»

Havuç Çorbas?

Belki de senin son k?? çorbas? için, tarif ara?t?r?rken bunu yapmaya karar verdim. Havuç salatas?n?, zeytinya?l? ve yo?urtlu havucu çok severim. ?eker tüketmeyen bir ev olmam?za ra?men, bu ?ekerli sebzeyi çorbaya çevirmeden edemedim. Biraz tatl?ms?, biraz ac?ms? bu lezzeti biz çok sevdik; umar?m siz de ?u son k???ms? / bahar?ms? havalar geçmeden deneme ?ans? bulursunuz.

Devam?n? oku»

Hurmal? Bademli Kek

Mimi Thorisson'un tarifinden uyarlanm??t?r.

Geçen hafta bi’tanecik ablam buradayd? ve ne yaz?k ki Pazar günü gene ?sviçre’sine döndü. Buradayken, ?stanbul kazan biz kepçe gezdik, durduk turistler gibi :). Kuruyemi? al?rken, onun tavsiyesi ile irice olan, ?srail’den gelen hurmalardan ald?m. Almadan önce ‘tad? ayn? çikolata gibi oluyor’ dedi ve o kadar da hakl? ç?kt? ki! Eh ben de tatl? ihtiyac?m? onlardan bir iki yiyerek kar??larken, akl?ma geldi; neden çikolata niyetine kullan?p kek yapmayay?m..

Devam?n? oku»

Piyaz Ezme

Ço?u zaman arkada?lar?m?z i? ç?k??? bize u?rar, ben de klasik bir Türk kad?n? olarak yeme?e kalmalar? için ?srarc? davran?r?m. Eh, bizimki de ev hali sonuçta; her zaman kuzu incik ya da benzeri yemekler olmuyor. Her daim buzlu?umda duran köftelerim, en sevdi?im yard?mc?lar?m. Ki?i ba??na ç?kart?p, yan?na da salata ve tabii ki piyaz vazgeçilmezim. Ancak piyaz?, sokak köftecilerindeki gibi ne yemeyi seviyorum, ne de servis etmeyi. Her ?eyin geli?i güzel pi?irilip ya da do?ran?p, üst üste at?lmas?ndan olu?mas? bana ba?tan savmak gibi geliyor. Kesinlikle bu kolay yöntemi deneyip, ister benim gibi piyaz niyetine isterseniz de yan?nda k?t?r ekmekler ile dip sosu niyetine afiyetle yiyebilirsiniz. 🙂

Devam?n? oku»