Ev Yap?m? Nutella

The Kitchn'?n tarifinden uyarlanm??t?r.

Ekmek tarifim kadar, içinde yer alan ‘Ev Yap?m? Nutella’ cümlesi de çok ilgi çekti. ?steklere, gelen e-postalara dayanamay?p çok vakit geçmeden payla??p, sizi mutlu etmek istedim. Ben her ne kadar ?eker ve haz?r g?dalar? sevmesem de, bir türlü Nutella sevdamdan vazgeçemedim. E?im, beni seneler önce daha da mutlu edebilmek için, pahal? hediyeler yerine Nutella alarak bunu ba?arabilece?ini ö?renmi?ti. Hatta mutfa??mda, eskiden içi dolu olan ?imdi i?e dekoratif amaçl? kulland???m 5 kg’l?k kutumu hala saklar?m 🙂

Devam?n? oku»

Minestrone

Haz?r çorba reklamlar?ndan g?na geldi. ?nsanlar?n gönül rahatl??? ile al?p, evlerinde pi?irmelerine inanam?yorum, ve hatta belki haddim olmayarak ay?pl?yorum. San?r?m mutfakta en kolay yap?lacak olan yemek çe?idi çorbad?r. Gene o kolay tariflerden biri olan, ?talyanlar?n duru suya pi?irilmi? sebze çorbas? olan Minestrone’sini denemenizi öneririm.

Devam?n? oku»

Portakal Kabu?u ?ekerlemesi

 

Dün ‘Bu ne?’ –Yeni 1 Tarif’s post on Vine– diyenler; i?te tarif..

Ailemin hamarat kad?nlar?ndan bahsetmi?tim de?il mi? ??te bu tarif Bahar Pilav? tarifinin yarat?c?s?ndan geliyor 🙂 Asl?nda size bugün için ba?ka bir tarif haz?rlam??t?m ancak annem dün ak?am üstü i?leri bitmi? ve rahatlam?? bir vaziyetteyken ellinde benim için günlerdir biriktirdi?i portakal kabuklar? –evet, benim annem bir tane!- ve tarif ile ç?ka geldi; iyi de etti bakmay?n 🙂 Onu k?rmad?m, apar topar eve dönüp tarifi denedim, foto?raflad?m ve denemeniz için sizinle payla??yorum.

Devam?n? oku»

Mayas?z Ekmek

Ald???m yorum ve e-postalarda ekmek mayalaman?n zor oldu?unu ya da bekleyecek zamanlar? olmad???ndan bahsediyor ço?u takipçim. Ne yaz?k ki hakl?lar, pek kolay bir i?lem de?il. Can? isterse tutup, kabar?yor, baz? tarifle kuru maya baz?lar? instant derken kafalar kar???yor.

Madem öyle, ekmek makinas?n?n ekme?ini sevmeyenler (ben!) için bu sefer hem mayas?z, hem az malzemeli ve neredeyse ‘pasta’ k?vam?ndaki bu tarifi sizin için payla?mak istedim. F?r?nlarda sat?lan ekme?in ne olaca?? tart??malar? sürerken, ve evimizdeki beyaz un henüz yasaklanmam??ken, deneyelim ve afiyetle yiyelim 🙂

Devam?n? oku»

U?ra?may?n, ?smarlay?n yeter!

?imdi bu da nereden ç?kt? diyenleriniz olacakt?r; uzun süredir planlanan ve ciddi bir çal??ma gerektiren bir süreçti bu. Art?k organizasyon kuruldu?una göre buradan da sizlere duyurma zaman? geldi.

Devam?n? oku»

Kinoa Puding

Daha önce Brokolili Kinoa (Quinoa) Salatas? yapm??t?k hat?rlars?n?z; ?imdi s?ra geldi tatl?da da kullanmaya. ?çinden sa?l?k f??k?ran bu tohumlar? her yerde kullanas?m var ?u s?ralar; bunlarla pan cake yap?yorum, mücver yap?yorum, tatl? neden olmas?n dedim.

Çocuklar?n?z okuldan gelince hem besleyici hem de görüntü olarak cazip gelen bir at??t?rmal?k olabilir, zira sa?l??a zararl? tüm muzur ürünlerden onlar? korumam?z gerekiyor.

Devam?n? oku»

Galeta ve Parmesan Peynirli Kuzu Pirzola

Su s?ra protein bazl? besleniyoruz; dolay?s? ile k?rm?z? et ilk s?ralarda yer al?yor mutfa??mda. Art?k s?k?c? yemeklerin d???na ç?kabilmek için kendi kendime uygulad???m bir tarif bu. Asl?na bakarsan?z mucize yaratm?yoruz, hepsi bildi?imiz malzemeler. Ancak yerken herkes mucizeler yaratt???n?z? dü?ünecek, inan?n bana. Schnitzel tariflerime bir alternatif daha geliyor sizin için.. 🙂

Devam?n? oku»

Tuzlu/Tatl? Bu?day Unlu Kraker

Deb Perelman'in tarifinden uyarlanm??t?r.

Haz?r ürünlere olan kötü izlenimimin dozu her geçen gün art?yor; art?k her ?eyi evde yapmaya ba?layaca??m diye kendimden korkar oldum. Benim ve bir çok insan?n ‘Sunta’ diye tabir etti?i at??t?rmal?k krakerlerin tats?z tuzsuz olu?una m? kafam? takay?m, ona verilen paralar? m? üzüleyim yoksa en önemlisi içindekiler k?sm?n? okuyup, anlamaya çal??ay?m, ?a??rd?m. 🙂 Karar verdim ki ev yap?m? krakerlere yenisi ekleme zaman?m gelmi?. Yap?m? o kadar kolay ve h?zl? ki, inan?n markette reyonlar? gezip, içlerini okuyup seçmekten daha pratik ve tabii ki daha sa?l?kl?.

Devam?n? oku»

Sar?msak Çorbas?

Bon Appetit’in tarifinden uyarlanm??t?r.

Gelenler, gidenler derken ben mutfak i?ini iyice bo?lad?m. Hay?r zaman ay?rmayaca??m için de?il, her gelen sa? olsun yiyecek bir ?eyler getirdikleri için. Ancak art?k kuru g?dalar? bir kenara koyup, sa?l?kl? sebzeler pi?irme zaman?! Bizim evde sar?msak çok kullan?l?yor, bay?la bay?la yeniyor. Faydalar?ndan bir kez de ben bahsetmeyece?im; herkes her ?eyi biliyor art?k 🙂 Metabolizmay? kuvvetlendirmek, varsa rahats?zl?klara ?ifa olsun diye yapt?m. Denemenizi ?srarla tavsiye ediyorum.

Devam?n? oku»

Arnavut Ci?eri

Takip edenler bilir, tarif verme günlerim Sal? ve Per?embe.. Ancak dün ne yaz?k ki size ne tarif verebildim, ne iki cümle yazabildim. Çar?amba günü e?im sözde ufak ancak can ac?s? söz konusu oldu?unda kocaman sonuçlara sebep olan bir ameliyat geçirdi; ?imdi daha iyi. A??r ilerleyen bir iyile?me süreci olsa da, her geçen gün daha iyi oldu?unu görmek beni çok mutlu ediyor.

Gelenler, gidenler, E’nin bak?m? derken ne reçete haz?rlamaya zaman?m oldu, ne ara?t?rmaya. Hal böyle olunca gözüm kapal? yapabilece?im ve ‘can?m’?n en sevdi?i yemeklerden biri olan Arnavut ci?erini yap?p, size de tarifini vermeye karar verdim.

E?im de benim gibi göçmen, Arnavut; bir çok ki?inin meze olarak gördü?ü bu yemek ayn? anne evimdeki gibi, onlarda da ana yemek olarak yeniyormu?. Meze diye kenara at?lmas?na k?zan ben(!) 2 ki?i için 420 gr’l?k ci?er kulland?m, patlayana kadar yedik! 🙂

Devam?n? oku»