Güveçte Fener Bal???

 

Her hafta en az 2 gece bal?k yemeye çal???yoruz. Bal?k derken öyle k?zartmalardan bahsetmiyorum; zira hem zararl? hem de sevmem 🙂 Bu nedenle ya ?zgara, ya bu?ulama tercih ediyoruz. Size verece?im tarifi minikleriniz bile yiyebilir, içindekinin bal?k oldu?unu dahi anlamayacaklar 🙂

Devam?n? oku»

Yulaf Ezmeli Kraker

Stephanie Congdon Barnes'?n tarifinden uyarlanm??t?r.

Geçen hafta i?ler burada devam ederken, biz ola?an kayak tatillerimizden birindeydik; amac?m k?skand?rmak de?il, yanl?? anlamay?n 🙂 ?talya’n?n pastalar?, pizzalar?, Avusturya s?n?r?ndan etkilenmi? olan tatl?lar? derken, karbonhidrat ve ?eker yüklemesi yap?p geldik. Orada her ?ey güzeldi tabii ki, kay?yorduk ve enerjiye ihtiyac?m?z vard?. Eh iyi ho?ta art?k döndük, hareketlerimiz gene k?s?tland? ve al?nan kilolar moral bozmaya yetti!

Devam?n? oku»

Teriyaki Soslu Tavuk

 

?u s?ra yabanc? kanallarda bol bol ‘Food Revolution’ konular?n?n i?lendi?ini görüyorum. Özellikle Jamie Oliver –ki kendisini gerçek olamayacak kadar sempatik bir ?ef olarak görüyorum- bu konu üzerine çok e?iliyor. Sistem ?öyle geli?ti; öncelikle kendi vatan? olan ?ngiltere çevresinde bir çok okulu gidip inceledi, daha sonra sa?l?ks?z beslenme tarzlar?n? de?i?tirmek için Bakanl?klarla görü?tü, gerekirse kendisi bir fon olu?turdu ve tüm harcamay? buradan kar??lad?. ?nsanlara, herkesin ucuz, pratik ama en önemlisi sa?l?kl? yemek yapabilece?ine inand?rmak için statlarda ücretsiz gösteri ve e?itimler verdi. En önemli ?eyin e?itimsizlik oldu?unu gösterdi. Daha sonra taa Amerika’ya kadar uzanan bir maceran bahsediyorum.

Devam?n? oku»

Balkabakl? ve Nutellal? Kek

Leah Bergman tarifinden uyarlanm??t?r.

 

Benim için geleneksel bir durum haline gelen, 15 günlük buzluk temizleme operasyonumda, di?er tariflerden kalm?? parçalar? kullanmak için yapt???m bir tarif bu. Creme Brulee için haz?rlad???m 1.5 kg’l?k balkaba??n? tüketmek için yap?lacak süper bir tarif; ancak yanl?? anla??lmas?n sak?n, ba?tan balkaba?? püresi olu?turmaya de?ecek kadar lezzetli! 🙂

Devam?n? oku»

Mayal? Top Ekmek

 

Mayal? hamur ile çal??ma keyfine ilk olarak okulumda ba?lam??t?m. O yumu?akl??? ‘bebek teni’ ile ba?da?t?ran ?efimiz öyle hakl?yd? ki, onu incitmeden, ezmeden, bükmeden koruyup, büyümeye b?rakma hissi beni çok mutlu etmi?ti. Ne zaman evimde zaman bulsam, ekmek yapmaya ba?lar oldum ?u s?ra. Geçenlerde de ani bir kararla f?r?nlarda bulunan top ekme?in, biraz daha yo?un k?vaml?s?n? uygulamak için ara?t?rmaya girdim; nitekim sonuç mayal?, s?cac?k, yo?un, pufidik ekmekler oldu!

Devam?n? oku»

Brokoli Timbale

??te gene yaz?n?n yaz?m?, düzenlenmesi ve foto?raflanmas?ndan daha uzun süren ba?l??a sahip ba?ka bir yaz? daha 🙂 ‘Hmm, siz nas?l dersiniz?!’ hallerine sinir olsam da, baz? kal?pla?m?? sözcükler gibi baz? yemek isimleri de dilimize yerle?memi?, kar??l??? yok! Bu durumda ben ne yapabilirim bilemedim ki; kendi kendime uygun isimler bulmaya çal???yorum ancak tam anlam? ile oturmuyor.

Timbale (timb?l), yuvarlak kal?p ile pi?irilmi?, yumurta baz? ile yap?lan kar???k yemeklere verilen bir ad; ?imdi ben buna pan cake desem olmaz, sufle desem hiç olmaz, eh omlet demek çok büyük haks?zl?k olur.. Bu seferlik beni affedin ve tarifi deneyin 🙂

Devam?n? oku»

Balkabakl? Crème Brûlée

Kas?m sonundan beri tüm dergiler, yerli – yabanc? yaz?l? ve internet bas?nda balkabakl? bir tarif illa ki görmü?sünüzdür. Art?k insanlar balkaba??n? tatl? tarifleri haricinde de kullanmaya al??t?lar;  veya sadece fikre al??t?lar demek daha do?ru olacakt?r belki de.

Geçenlerde ar?ivimi kar??t?r?rken, size daha önce en sevdi?im tatl?lardan olan Crème Brûlée tarifi vermedi?imi fark ettim. Evde neredeyse akl?ma ne gelirse, farkl? farkl? çe?itlerde (klasik, lavantal?, çikolatal?..) uyguluyorum. Eh modaya uyup Joanna Goddard’?n ‘en iyi’ olarak nitelendirdi?i balkabakl? olan? da, sizlerle payla?ay?m dedim 🙂

Devam?n? oku»

Karnabahar Çorbas?

 

‘Gene mi karnabahar’ diyenlerinizi duyabiliyorum 🙂 Ancaaak havalar sonunda(!) karl? ve her yer bembeyazken, bir çok i? yeri ve okul tatildeyken, evde ö?len yeme?i keyfinde çorbadan ba?ka bir ?ey dü?ünemem. Bembeyaz manzarama bembeyaz bir çorba yak???r diyerek, pekte sevmedi?im, ancak bu sene nedense mutfa??mdan ç?karmad???m karnabaharla yapt???m bu sebzeli çorbaya bay?lacaks?n?z!

Beni takip edenler bilirsiniz ki neredeyse bu kadar iddial? konu?tu?um tarif yoktur; ancak bu çorba hem sa?l?kl? hem de çok lezzetli!

Devam?n? oku»

Granola

Yeni y?l?n ilk yaz?s? 🙂 Gerçi dünden bugüne hiçbir ?ey de?i?medi; ancak insanlar herhalde umutsuzluklar?n? olumluya çevirmek için bir ?ans daha tan?yorlar kendilerine. Tam da bu konu ile ba?layaca??m ki bu sene benim için spora dönü?, daha sa?l?kl? beslenme ve düzenli bir hayat olacak; en az?ndan ?imdilik böyle bir plan?m var 🙂

Son 1-2 ayd?r ?ekeri kesmi?tim, art?k besin de?eri yüksek g?dalar tüketmeye geldi s?ra.. Yok, yok merak etmeyin; size gene bool kalorili ve çook lezzetli tarifler vermeye devam edece?im.. 

Devam?n? oku»