S?cak ?arap – Vin Chaud

 

Y?l?n son gününe bu kadar h?zl? ve ko?u?turma içinde ba?lamay? planlam?yordum. Belki daha sakin, uzun bir kahvalt?, ard?ndan aromatik ya?lar ile bir masaj, sonra da ba?las?n kutlamalar.. Kendimi kapt?rman?n hiç gere?i yok; çal??mal?y?m, çal??mal?y?z. J

Bugün ?ansl? olup, ceketini al?p i? yerinden erken ayr?lacak ki?iler için, rahatlamaya ba?laman?n ilk ad?m? olan ?arap tarifi veriyor olaca??m. Daha do?rusu s?cak ?arap tarifi. Belki yaz?n?n ba?l???n? okuyup, devam?n? getirmeyenler olacakt?r. ‘Hiç sevmem s?cak ?arap’ diye hay?flananlar, bir ?ans daha vermeniz gerekti?ini dü?ünüyorum. Ben de sizlerdendim ancak bu ?arab? tatt?ktan sonra, ucuz ?arab?n içine bol bol çubuk tarç?n at?p, alkolü uçana kadar bekletilen bir içecekten daha fazlas? oldu?unu ö?rendim.

Devam?n? oku»

Kestaneli ve Naneli Pilav

Eskiden, sokaklar daha sakin insanlar daha insanc?lken, aylar öncesinden Y?lba?? gecesi programlar?ndan en e?lenceli olan? seçilirdi. ?imdilerde etraf?mdaki ço?u ki?inin ya evde olduklar?n?,  ya da küçük bir yerde kapal? grup olarak topland?klar?n? duyuyorum. E?er siz de evinizde davet verecekseniz, bu pilav? bütün Hindinizin yan?na ya da dana et güveç, kuzu incik gibi et yemekleri ile servis edebilirsiniz.

Bildi?iniz iç pilavlar kadar baharatl? ve ya?l? olan bir tarif de?il bu; sadece so?an ve kestane ile yap?lm??, bembeyaz ve tane tane mis gibi bir pilav.

Devam?n? oku»

K?rm?z? Kadife Keki – Red Velvet

Yeni y?la yakla??rken, hala çocuk gibi heyecanlan?yorum. Y?l?n son günlerine birçok ?eyi s??d?rma tela??, yeni y?la haz?rl?klar derken inan?lmaz yorucu ama çok keyifli geçiyor ?u s?ralar günlerim; Noel tatili sebebiyle ablamlar da buradayken, y?lba?? gecesine haz?rlan, bir yandan o sergi senin bu restoran benim ke?fetmeye çal??, bir yandan da yak?nlar?ma y?lba?? kurabiyeleri, kekleri haz?rla.. 🙂

K?rm?z? kadife keki ya da orijinal ismi ile ‘Red Velvet’ keki duymayan yoktur bence, ama varsa da k?saca aç?klamak isterim; k?rm?z? kadife kekin olmazsa olmazlar? kakao, sirke, buttermilk ve k?rm?z? g?da boyas?d?r. Klasik olan? kat kat olup, aras?nda ve üzerinde krem peynirli süsleme kremas? vard?r. Ancak ben biraz daha y?lba?? konsepti olsun, ayn? zamanda biraz daha sa?l?kl? olsun derdinden farkl? bir versiyonunu olu?turdum gene 2-3 tarifi birbirine kar??t?rarak.

Devam?n? oku»

Hindistan Cevizli Tavuk ve Karnabahar Püresi

 

?u s?ra yazmadan, plan yapmadan bir günüm geçmiyor. Y?l bitiyor, daha fazla ?ey s??d?rmam gerekti?inden mi, gittikçe yo?unla?an sipari?ler mi yoksa y?lba?? haz?rl?klar? m? bilmiyorum, evimin yeme?ine çok k?s?tl? zaman ay?rabiliyorum. Eskiden piyasadaki profesyonel mutfaklarda çal???rken ‘i?imi eve getirmiyorum’ gibi bir bahanem varken, ?imdi kendi i?imi kurunca ve ço?unlukla ev-ofis olarak çal??t???m için hiçbir bahanem kalmad? 🙂 . Çözümü bugün verece?im gibi çok çok pratik tarifler yapmakta buldum.

Devam?n? oku»

Ispanak ve Limonlu Mercimek Çorbas?

 

Evde sürekli ayn? yöntemle pi?en yemeklere de?i?iklik yapma iste?i gene üzerimde bugünlerde. Sofram?zdan eksik olmayan k?rm?z? mercimek çorbas?n?n art?k yenilenme zaman? geldi san?r?m; e?im her gün yese bir kez bile ?ikayet etmez, o kadar büyük bir sevgisi var 🙂 Ancak hem sa?l?kl? olsun, hem patates olmas?n, un hiç koymayay?m derken tarif son halini ald?. Mutlaka deneyin..

Devam?n? oku»

Dana / Beef Stroganoff

?u s?ralar art arda gelen tatl? tarifleri ve artan kolestrol / ?eker sebebi ile bugün ana yemeklerden bahsetmek daha do?ru olacak san?r?m. Genelde varsa Türkçe kelimeler kullanmaya gayret ederim; cümlesinin yar?s? ?ngilizce yar?s? Türkçe olan, nerede ya?ad???n? unutan insanlara nazaran. Ancak ne yaz?k ki bugün verece?im tarifi tan?mlayan do?ru bir isim dilimize yerle?memi?. Baz?s? Frans?z yeme?i san?p ‘Beouf Stroganoff’ olarak da adland?r?yor kendisini; ancak orijini Rusya olan bu tarifin temelini jülyen dilimlenmi? bonfile parçalar? ve krema olu?turuyor.

Devam?n? oku»

Brownie – Unsuz

David Bowitz, Christine France ve Aran Goyoaga’ n?n tariflerinden uyarlanm??t?r.

 

Bugünkü heyecan?m bamba?ka; daha hala bebek say?labilecek bu blog’da 100. yaz?m? yay?nl?yorum. ?lk yaz?m? yazmaya çal??t???m (!) günü hat?rl?yorum da, sanki kelimeler parmaklar?mda dü?ümlenmi?ti. Nas?l ba?layaca??m? bilmiyordum, ne anlat?l?r ya da nas?l ifade edilire karar vermek ve uygulamak çok zordu.

Bu hayal u?runa hayat?m?n yönünü neredeyse tamamen de?i?tirdim; iyi ki de yapt?m! Art?k daha mutlu, daha huzurlu ve keyifliyim; bunda en büyük katk?s? olan ailemdir pek tabii. Ayr?ca beni takip etti?in için sana da çok te?ekkür ederim; daha nice 100’lerde yan?mda ol olur mu? 🙂

Glutensiz bir brownie tarifi için fazla duygusal bir giri? yapmadan, tarife geçelim yava?tan 🙂  Bu unsuz brownie tarifi için toplam 3 tarifi birbirine harmanlad?m diyebiliriz; asl?nda malzemeler temelde ayn?; gramajlar? bir ekle bir ç?kar, sonuç budur!

Devam?n? oku»

Il?k Elmal? Tatl?

 

Y?lba?? yakla??yor, kafamda planlar, süsler, tarifler, hediye seçenekleri uçu?uyor. Kesinlikle y?lba??n? evinde geçirmek isteyecekler ya da kutlama için bahaneye ihtiyac? olmayanlar bu tarifi gönül rahatl??? ile yapabilirler. Sonunda gelen k?? gecelerinde insan?n kendini mutlu etmeye ihtiyac? var; sizin yok mu?

Bu tatl? f?r?nda pi?erken eve yayd??? karamel, elma, tarç?n, vanilya, mutluluk, s?cakl?k kokusu insana neredeyse tüm olumsuzluklar? unutturacak cinsten. Hele f?r?ndan ç?kt???nda fokurdayan o karamelli sosa ne demeli.. Dayan?n ve ?l?nmas?n? bekleyin; yoksa benim gibi diliniz yan?p asgari bir hafta hiç bir ?eyin tad?n? alamazs?n?z!

Devam?n? oku»

P?rasa Çorbas?

Bu ara elim hep ye?il sebzelere ve meyvelere gidiyor; denedi?im her tarifin sonucu ye?ilin tonlar?nda oluyor. Ne demek oldu?unu bilemeden, yapacaklar listemin kabarmas? beni birazc?k da olsa panikletmeye yetiyor. Ayn? zamanda denemek için not ald???m tariflerim birikiyor, yo?un dönemimin inad?na. Eh bir yerden ba?lamak gerek; Madeleine Peyroux’nun sesi sonuna kadar aç?l?r, kesme tahtas? ortaya ç?kar..

Devam?n? oku»