A?ure

 

??te y?l?n en sevdi?im zamanlar?ndan biri de geldi, her evde bir a?ure tela??. Kendi annem diye mi bilmem ama onunki bir efsanedir arkada?lar?m içinde. Çocukken okula P yesin diye kaplar ta??d???m? bilirim 🙂 Bu nedenle hiçbir ara?t?rma yapma, defalarca deneme ihtiyac? bile duymadan annemin tarifini sizlerle payla?mak istedim.

Ancak bugünkü stüdyomuz farkl?; annemin evine sabah?n erken saatinden itibaren ta??n?yorum 🙂 Örf ve adetlerimize olan dü?künlü?üm nedeniyle kendi evimde de çok yapmak istedim; ancak yeni y?l öncesi, Noel bayram? için yuvas?na gelecek olan can?m ablam ve C için bizzat pi?irmek k?smet olacak. Eh bu yaz?y? yay?nlay?p, a??zlar?n? suland?r?p, onlar? için de yapmamak ay?p!!

Devam?n? oku»

Kabakl? Kek

Her?eyin en tazesini ve do?al?n? bulabildi?im manav?m?n tezgah?nda hala kabaklar duruyor. Son mahsül ve hala bahçe olan bu lezzetleri de?erlendirmek ve gelmek bilmeyen k?? gibi inatla pi?irmeye devam ediyorum. Kabak normalde tad? suya benzeyen ve ancak ek ürünler ile daha da lezzetlenen bir sebze oldu?u için, de?i?ik tariflerin içinde kullanmay? çok seviyorum.

Daha önce tarifini verdi?im Kabak Sufle gibi bunun da yap?m? ortalama zorlukta olup, masan?za kesinlikle fark katacak olan bir tarif.

Devam?n? oku»

Tane Hardall? Brokoli Çorbas?

Heidi Swanson’?n tarifinden uyarlanm??t?r.

Ek malzemeler katmadan yemeyi pek tercih etmedi?im sebzelerden biri de brokoli. Çok sa?l?kl? ve bize faydal? oldu?unu bildi?imden, bildi?im neredeyse bütün numaralar? yap?p, yemeye çal???yorum. Ancak bu hardall? çorba tarifini görünce denemeden duramad?m.. Neyse ki sonuç harika! Tane hardal?n dokulu yap?s?n?, her ka??kta hissetmek bana o anda ne yedi?imi bile unutturdu 🙂

Devam?n? oku»

Kuru ?ncirli Scone

Beni takip edenler fark?na varm?? olmal?d?r ki genelde sitemde hep yabanc? kelimeleri olabildi?ince Türkçe kar??l??? ile yazmay? severim. Ancak bu sefer ?ngilizlerin me?hur ekme?imsi tatl?s?n?n bir kar??l???n? bulamad?m. Çörek denebilir belki ama tam kar??l??? olup olmad???na emin de?ilim. Bilen varsa ve bana bildirebilirse çok memnun olurum 🙂

Devam?n? oku»

Köfteci ?ükrü Usta – Bostanc?

 Fark ettim ki uzun zamand?r i? yo?unlu?undan ‘ne gezmi?im ne görmü?üm’ 🙂 K??a inat geçen ?u bahar günlerini kaç?rmadan, d??arda oturman?n keyfine varabilmeniz için bir esnaf restoran?n? daha sizin için ke?fedip yazmaya karar verdim.

Devam?n? oku»

Füme Somonlu Ç?rp?lm?? Yumurta

 

Yo?un çal??ma hayat? nedeni ile bir çok evdeki gibi bizde de uzun bir kahvalt? ya da brunch ancak hafta sonlar? hatta sadece Pazar günü mümkün oluyor. Hal böyle olunca en uzun süreli keyif için farkl? lezzetleri yapmay? seviyorum. Hele ki havalar böyle hüzünlü iken, evi ne?elendirmek için siz de uygulay?n derim.

?ster kendinize ister evinizde verdi?iniz brunch davetinde kolayca uygulayabilece?iniz bir tarif bu. Hem Dukanc?lar, Karatayc?lar sizlere de uygun; bol bol protein tüketebiliyorsunuz nas?l olsa! 🙂

Devam?n? oku»

Pesto Sosu

Heidi Swanson’?n tarifinden uyarlanm??t?r. – 101 cookbooks

Taze fesle?enin iyisini, parla??n? bence bulmak pek kolay de?il. Evet her markette, her kö?edeki manavda görmeye ba?lad?k ama sanki daha yeni topraktan ç?km?? gibi duran? bulmak zor. Hele bir de minik yaprakl?klar? bulabildiysem hemen al?p, pesto sos yap?yorum. Böylece hem uzun ömürlü oluyor, hem de muhte?em bir sos elde ediyorum.

Bir kaç yaz?mda pesto sosu kulland?m, ancak tarifini vermek bugün mümkün oldu! Kitaplarda, bloglarda bir sürü ‘Pesto Sosu’ tarifi bulacaks?n?z, ancak ben blender’a at?p, tüm malzemeleri ekleyip yap?lanlar? be?enmiyorum. Elbet i?e yar?yorlar ve fesle?enli bir sos elde ediyorsunuz, ancak kendinizi upuzun bir sürede b?ça??n?z ya da yar?m ay b?ça??n?z –mezzaluna- ile k?y?lm??a hiçbirinin tad? benzemiyor. O nedenle en çok sevdi?im bu tarifi size vermek istedim.

Devam?n? oku»

Earl Grey Muffin

Martha Steward tariflerinden uyarlanm??t?r.

Meslek gere?i midir, kendime yap?lmas?ndan mutlu olaca??m için midir bilemedi?im bir ?ekilde bu ara özel günlerde arkada?lar?ma cupcakeler, muffinler, hediye etmeyi seviyorum. Geçen gün yo?un i? ve hayat temposundan bir türlü bulu?up, yemek yiyememedi?im N ile bulu?tuk ve geçmi? do?um gününü kutlad?k. Kendisi sa?l?kl? beslendi?i ama benim gibi tatl?dan da vazgeçemedi?i için bu nispeten az ?ekerli minik kekleri ona yap?p götürdüm. 🙂

Devam?n? oku»

Katsu Curry Soslu Tavuk

Wagamama CookBook kitab?ndan uyarlanm??t?r.

Çok uzun zamand?r güvendi?im bir dükkandan kuru yolma tavuk al?yorum, bütün olarak ald???m için de ya tavada k?zart?p, f?r?nl?yorum ya da direkt bütün olarak ha?l?yorum. Her seferinde farkl? sunum, farkl? sos derken en sonunda yemekten müthi? zevk ald???m ‘Katsu Curry’ sosunu denemeye karar verdim, sonuç harika!

Devam?n? oku»

Karnabahar Salatas?

 

Baz? sebzeler var ki çocuklu?umdan beri ne kokusuna al??abildim ne de tad?na. Fosfor aç?s?ndan oldukça zengin olan karnabahar, evde s?cak yemek olarak pi?ti?inde kokusundan etkilendi?im ba?ka bir sebze daha yoktur san?r?m. Ancak ya? ilerledikçe, insan?n kendine ait sorumluluklar? ve bilinci artt?kça, annemin tabiri ile ‘ilaç niyetine’ yer oldum.

Devam?n? oku»