So?anl? Focaccia – ?talyan Ekme?i

 

Herkes dinlendi, yeni yerler gördü, sevdikleriyle hasret giderdi ve uuupuzun bir tatil yapt? 🙂 ?imdi ne yaz?k ki i?e ba?lama zaman?. Bayram boyunca tatl?lar, a??r et yemekleri derken herkes biraz kilodan rahats?z biraz vicdan azab? çekiyor olmal?. Size bugün ne tatl? tarifi vermek istedim ne de ana yemek. Görüntüsü ve fikri bile beni mutlu etmeye yetiyor; umar?m sizi de biraz olsun gülümsetebilirim..

Devam?n? oku»

Vi?neli Clafoutis

?ki gün önce bayram için vi?nelerimizi süzmü?tük, hat?rlars?n?z. Süzülen lezzetli vi?nelerin bir k?sm?n? kullabilece?iniz Claoutis tarifini verece?im. Geri kalan?n? buzlu?unuzda saklay?n; yak?nda yeni 1 tarif ile gelebilirim 🙂

Claoutis nedir diyenler için ufak bir özet yazal?m; Fransa’n?n Limousin bölgesine ait, vi?ne ile yap?lan bir tatl?. Art?k ba?ka meyveler ile de yap?lmaya ba?layan bu tatl? 19 yüzy?ldan beri gittikçe yay?lmaya ba?lam??. ?çinde çok az un var; dolay??la k?vam? daha çok ‘puding’i hat?rlat?yor olacak size.

Devam?n? oku»

Vi?ne Likörü – 2

Öncelikle benimle beraber vi?neleri kavanoza koyup, karanl?k bir yerde sab?rla git-gel-kar??t?r i?lemini gerçekle?tirenleri tebrik ediyorum. Tabii ki sabr?n?zdan dolay?. ?tiraf ediyorum ki ben arada dayanamay?p kapa?? aç?p, koklay?p hemencecik geri kapatt?m. Ve neredeyse 3 ay oldu; ?ekerler tamamen eridi, suyunu salan vi?neler kendi kendine lezzetlerin hepsini emerken, alkollendi bile.

Devam?n? oku»

Evde Yo?urt Yap?m?

Anne evimden beri haz?r yo?urt, ola?anüstü durumlar haricinde eve al?nmaz, hep evde tutulurdu. Ben de kendi evime geçti?imden beri bu düzeni oturtmak için u?ra??yorum. Evde makinesiz, eski usul yo?urt yapt???m? gören arkada?lar?m?n ?a?k?n bak??lar?n? görünce, bu çok basit tarifi sizinle payla?mam gerekti?ini anlad?m. Bu kadar sa?l?kl? ve kolay bir tarif varken, içinde ne oldu?unu bile bilemedi?imiz g?dalar? tüketenlere selam olsun; ?a?k?n bak??lar?m üzerinizde.. 🙂

Devam?n? oku»

Pesto soslu Tavuklu Sandviç

Ba?l??? nas?l atmal? bilemedim; asl?nda kalm?? tavuktan haz?rlanan bir tarif, ancak kalm?? tavuk diye ba?l?k atmak nedense i?tah kabartmazken, ‘Leftover’ kal?b?na bir ?ekilde sad?k kalmam gerekti?i endi?esi ya?ad?m.

Evde arkada?larla kocaman bir kaç tavu?un, bol k?zarm?? patatesin oldu?u bir gecenin sonunda, parça parça el de?memi? tavuklar? hemen sar?p kald?rd?m. Daha dolaba koymaya haz?rlan?rken yar?n?n tarifi gözümde canlanmaya ba?lam??t?. Kolayca bir kaç malzeme ekleyerek yeni bir yemek sunabilmek varken neden ilk halini tüketmeye devam edelim ki…

Devam?n? oku»

Dondurma Roma’da yenir!

Böyle iddial? bir ba?l?k atmam?n elbet nedenleri var; deneyimlerim 🙂 ?u s?ra yaz?n bitmesinden kaynaklanan korkum sebebiyle dondurma tela?? sard?. Sanki k???n dondurma yenmiyormu? gibi geçti?imiz günlerde sürekli dondurma tüketmeye ba?lad?m. Yeni bir çok zincirimsi dondurmac?, can?m yurdumda aç?lmaya ba?lasa da bir iki tanesinden ba?ka kremadan bozma lezzetleri sevmedi?ime karar verdim. Ya sorbet gibi s?rf meyve bazl? olacak, ya da sütlü kaymak k?vam?.. Hangisini daha çok sevdi?ime karar verdi?im, ayn? gün içinde ya?ad???m deneyimi size de anlatmazsam olmazd?.

Devam?n? oku»

Körili Mercimek Çorbas?

Super Natural Everyday tarifinden uyarlanm??t?r.

Bu günlerde havalar tam benlik; güne?li ancak serin –bu serinlik çok ü?üyen biri yani benim için buz gibiye kayabilir J-. K?? haz?rl?klar? mutfakta sürerken, bir yandan yava? yava? mevsimlik kazaklar da ortaya ç?k?yor. Beni tan?yanlar bilir en sevdi?im aylard?r k?? aylar?, kazaklar? elimin yar?s?na kadar çeke çeke uzat?r?m. ??te tam da böyle bir havada içini ?s?tacak bir tarif; yaln?z içinizi ?s?tan çorban?n s?cakl??? de?il, baharatlar?n s?cakl???..

Devam?n? oku»

Krema ve Adaçayl? Tavuk

Bu tarifi kaç kez yapt?m hat?rlam?yorum bile; bence farkl? ama bir o kadar lezzetli bir yemek. Bir türlü s?ra bu tarifi yay?nlamaya gelemedi. Art?k yay?nlamam gerekti?ini dü?ünüp s?radakileri ilerleyen zamanlar için erteliyorum.

Klasik kremal? tavu?a bir kaç ek malzeme ile harikalar yaratabileceksiniz.

Devam?n? oku»

Lazanya

Bu aralar san?r?m herkesin evinde oldu?u gibi k?? haz?rl?klar? tüm h?z?yla sürüyor; bezelyeler ay?kland? kalkt?, barbunyalar ay?kland? buzlu?a at?ld?, domatesler menemenlik ve yemeklik kavanozland?. Benim için bir tek lahana tur?u kurmak kald? ki lahanalar?n biraz daha ucuzlamas?n? bekliyorum 🙂

Bu ko?u?turmada eve tek kap ancak doyurucu ve hem ba?lang?ç hem ana yemek yerine geçebilecek ?eyler pi?iriyorum; bunlardan bir tanesi de bence lazanya! Eskiden bolonez sos için kereviz saplar?, havuçlar, mantarlar u?ra??rd?m; harika da olurdu. Ancak bu ko?u?turman?n içinde daha az u?ra? ve malzeme ile harika bir lazanya elde ettim.

Devam?n? oku»

Havuçlu Kek

Hiç bir çe?it kek için bu kadar fazla tarif denememi?imdir. Havuçlu kek art?k her yerde bulunabilse de güzeli, kuru olmayan?, tad? yayvan olmayan? bulmas? zor. Belki de alt taraf? kek diyerek pes etmeliydim; ama iyi ki etmemi?im. Sonunda benim için –herkesin zevki birinci mevkii- en iyi olan tarifi buldum. Buldum ama gene biraz üzerinde oynad?m tabii ki 🙂  Bana New York’taki günlerimi hat?rlatan, can?m Magnolia Bakery’nin tarifinden uyarlad?m.

Devam?n? oku»