Kabak Sufle

Bu aralar tatl?, tuzlu demeden de?i?ik sufle tarifleri deniyorum. Malzemeleri biraz ço?alt, bu sefer çok olmu? deyip biraz azalt derken, do?ru oranlar? yakalayabilmek için çe?it çe?it sufleler tatm?? oluyorum. Kabak suflem için san?r?m güzel bir tarif olu?turabildim. Dün ak?am kendim d???nda ba?kalar? da deneme f?rsat?n? buldu ve geçer not ald?. Taze sebzeler hala tezgahlarda dururken denemenizi ?iddetle tavsiye ederim.

Devam?n? oku»

?ncirli Kek

 

Size tarifini verece?im bu kekin en sevdi?im yan?, k?smen sa?l?kl? olmas? –eh kat? ya? içermemesi nispeten bunu do?ruluyor- ve tüm malzemelerin her zaman evimizde bulunmas?.

Sürpriz bir misafiriniz mi geldi,  ya da gecenin bir yar?s? can?n?z tatl? bir ?eyler mi çekti; yakla??k 15 dakikada haz?rlayaca??n?z bu tarifi uygulay?n ve daha so?umas?na izin vermeden ?l?k ?l?k biti?ine ?ahit olun derim! 🙂

Devam?n? oku»

Börülce Salatas?

Ö?len s?ca??nda ne yiyece?inizi bilemeyenlerden misiniz benim gibi? Ya da ara s?cak olarak hep bir kaç çe?it sunmak isteyenlerden mi? Her iki ko?ul içinde rahatl?kla haz?rlayabilece?iniz çok kolay ve besleyici börülce –eskilerin dilinde karn? kara- salatas?n? denemenizi tavsiye ederim.

Devam?n? oku»

Vi?ne Reçeli

Vi?ne likörüne olan ilgi beni çok mutlu etti ve vi?neli tariflere devam etmeye karar verdim. Teyzemin bu güzel tarifini sizinle payla?mak istedim. Arkada?lar?m?n gözünde büyüttü?ü reçel yap?m?, bu tarif ile son bulacak! 🙂

Devam?n? oku»

Kuzu ?ncik

Az malzeme ile et yemekleri yapmay? çok seviyorum. Al??kanl?k m? damak tad?m? bilemem ama soslu ve karma??k et yemeklerine al??amad?m. Bu durum Frans?z Mutfa?? anlay???na ne yaz?k ki ters, biliyorum; pek severler hemen üzerine bir sos dökmeyi. Ancak bana göre etinize güveniyor ve bir kaç saat öncesinde marine etmeye ü?enmiyorsan?z sonuç çok iyi olacakt?r; deneyin derim..

Devam?n? oku»

Kabak Çorbas?

S?cak yaz günlerinde çorba fikri ço?u ki?iye yabanc?; ancak sevgili e?im tam bir çorba delisi. Her türlü çorbay? tatmaya ve denemeye haz?r. Hal böyle olunca da yaz, k?? demeden bizim evimizde her ö?üne yetecek kadar çorba haz?rd?r. Eh sürekli yeni bir ?eyler denemek ve yaratmak gerekiyor böyle bir durumda.

Taze sebzeler varken, annemin bu kabak çorbas? tarifini yapmaya karar verdim. Bayram?n ilk günü, senenin son pidesi ile de servis etmesem olmazd? 🙂 

Devam?n? oku»

?rmik Tatl?s?

En sevdi?im günler bayram günleridir. ?nsanlar sabah erkenden kalkar ve daha gözlerini açar açmaz motivasyon yüksektir; dolay?s? ile mutludurlar. Sokaklara kendinizi att???n?zda herkes en güzel k?yafetlerini giymi? ya da özenmi?lerdir.  Mis gibi kokarlar, saçlar? taranm??t?r. Ancak en medenisi, tan?d?k tan?mad?k herkes bir anda birbirlerine selam verir olur.

??te gene o güzel bayramlardan biri geliyor; ?eker bayram?! Herkes, özellikle ramazan ay? boyunca oruç tutanlar, iftarda yedikleri ?ekerler yetmezmi? gibi ?erbetli tatl?lara yo?unla?acak. Ama ben size daha sa?l?kl? ve hafif bir tarif önerisinde bulunuyorum.. O kadar pratik bir tarif ki gün içince tükendikçe gene yapabilirsiniz 🙂

Devam?n? oku»

Dana Et Güveç – Beef Bourguignon

gardenrant.com adresinden al?nm??t?r.

Dev kad?n, televizyon ?efi ve yazar Julia Child; bugün hala ya??yor olasayd? 100. ya??n? kutluyor olacakt?k. Kad?nlar?n profesyonel mutfa?a ad?m?nda çok önemli bir yer oynuyor öncü ve azimli ki?ili?i ile. Frans?z usulü ile yapt??? bir çok tarif onun markas? haline geldi. Bunlardan biri de tabii ki Beef Bourguignon! Child’a kendi tarifinin ayn?s?n? yap?p, hediye etmek san?r?m çok komik olurdu. Ben de kendi tarifimi, Child’in ki ile harmanlay?p gene lezzetli bir yemek elde ettim. Bayramda misafirlerinize yapman?z için güzel bir alternatif olabilir 🙂

Ke?ke burda olsayd?n, ke?ke herkes gene yemek yapman?n bir tutku oldu?unu görebilseydi! Televizyon ?efi bile olmak için emek, çaba gerekti?ini anlat?rd?n bize.. ?yi ki do?mu?sun Julia Child!

Devam?n? oku»

Patl?canl? Pilav

 

Çocukken annem zeytinya?l? dolma yapt??? zaman, mutlaka dolma içinden bir kase bana ay?r?rd?. ?ster ?l?k ister so?uk fark etmeden, ‘Miden a?r?yacak o kadar yeme..’ sözlerine ra?men annemin, silip süpürürdüm. Bizim evimizde zeytinya?l?lara bol so?an konur. So?an?n verdi?i tatl?l?k m?yd? yoksa dolma bahar?n?n mis gibi kokusu muydu sevmeme sebep bilmiyorum. Bana o günleri hat?rlatan, can?m annemin muhte?em yapt??? bu pilav?n tarifini payla?mak istedim – eh benimki de hiç fena olmad? :)-..

Devam?n? oku»

Lavantal? Latte

Az?c?k yaz ya?muru gördüm ya, hemen bahar geldi san?p mutlu oldum. Ya?murlu havalarda beni en çok mutlu eden, pike alt?ndayken kahve ve film keyfini yapmak için muhte?em bir an. Geçen gün yapt???m ?eftalili tarttan hala bir dilim var; yan?na tabii ki sütlü, lavantal? kahve yak???r. Serin esen hava, toprak kokusu ve kahve.. ?yi pazarlar dilerim hepinize! 🙂

Devam?n? oku»