Ba? Aras? – Bitez – Bodrum

Beni takip edenler bilir; Bodrum bebekli?imden beri ailecek tutkuyla ba?l? oldu?umuz bir yerdi. Beni okuyanlar ?unu da bilirler ki Bodrum’un köy hayat?n?, gizli sakl? kalm??, ya da i?inin ba??nda olan insanlar?n reklam kayg?s? olmadan keyifle i?lettikleri, sahip olduklar? restoranlardan ba?ka bir yere gitmem. Gene öyle bir restorana gidelim dedik geçen haftalarda.. Gerçi buras? da Y?lmaz Özdil’in bir kö?e yaz?s?ndan sonra dolup, ta??yor ama ilk halinden bir ?ey kaybetmedi. ?smail Abi’ye siteme koyaca??m? söyledi?imde aksan?yla ‘Aman ha sak?n, gelmesin daha kimse!’ deyip bizi güldürüp, masay? donatmak için mutfa?a gitmesiyle güzel bir ba?lang?ç yap?yoruz.

Devam?n? oku»

Demirhindi ?erbeti

 

S?caklarda içecek alternatif tatlar ar?yorum ?u s?ra. Sizi bilmem ama ben büyük markalar?n birbirlerini sürekli taklit ederek ya da birkaç de?i?ik isimle piyasaya sürdükleri so?uk çay?ms? içecekleri sevmiyorum. Sevmememin en önemli sebebi ise içlerinde ne oldu?unu bilmiyor olmam; tamam arkas?nda içindekiler bölümü var ama içerdikleri kimyasal ürünler nelerden yap?l?yor bilmiyorum.

Evinizde bildi?iniz güvendi?iniz do?al ürünler ile haz?rlayabilece?iniz bu müthi? ferahlat?c? tat, 11. yüzy?ldan beri Osmanl?’dan günümüze kadar aktar?lm??. Osmanl? mutfa??nda önemli say?lacaklardan biri olan Demirhindi ?erbeti, eski ad? ile Temr-i Hindi’nin yararlar? saymakla bitmiyor; sindirim sistemini ve kan bas?nc? düzenleyici, susuzlu?u giderici bir hurma çe?idi. Kavurucu s?caklar ve oruç tutanlar için düzensiz beslenmekten yorulan vücudu onarmak için hemen yap?n, marketlerdeki sahte tatlar? unutun derim! 🙂

Devam?n? oku»

?ç Badem ve Ceviz Kremas? Dolgulu Yufka


The Fundamental Techniques of Classic Cusine ve Civan Er'in tarifinden 
adapte edilmi?tir.

Bu tatl?ya isim bulmakta o kadar zorland?m ki, inan?n bununla geçen zamanda kaç tepsi ürün ç?kartabilirdim. Sonuç yine de beni mutlu etmese de bu tarifi bir an önce yay?nlamak istedi?imden, bununla idare etmek zorunday?m. Bu tatl? Güllaç yapraklar?yla yap?l?yor; ancak literatürde  anlat?lan Güllaç tatl?s? ile ilgisi yok. Nedeni ise gül suyu, nar gibi olmazsa olmaz malzemelerin hiçbirini bar?nd?rm?yor.

Alternatif bir tarif yaratmak istememin nedeni, Osmanl? mutfa??na 1489 y?l?nda girmi? olan klasik Güllaç tatl?s?n? sevmiyor olmam. Gülün kokusu, tad? nedense beni hiçbir zaman cezbetmedi. ?imdilerde birçok pastanede, san?r?m talep edilmedi?inden dolay? gül suyu katmadan yap?yorlar; ama o zaman buna Güllaç-Güllü a? dememeleri gerekmez mi?! 🙂

Devam?n? oku»

Karamelize So?anl? F?r?nda Makarna

Yaz?n s?ca??nda yanan ocaklar ve f?r?n?n önünde yemek yapmak bazen çok zor olabiliyor. Klimay? da istedi?im kadar açam?yorum; ocaklar?n performans?n? etkiliyor. Hal böyle olunca da daha pratik ama bir o kadar da doyurucu yemeklere yönelebiliyorum. Eve yorgun arg?n dahi gelseniz rahatl?kla yapabilece?iniz bir tarif sizinle.. –tabii ki annemin tarifine kendi eklemelerimi yapmasam olmazd?. 🙂

Devam?n? oku»

F?r?nlanm?? Domates Çorbas?

Tatil dönü?ü, köyün yerlilerinin bahçesinden toplanm?? sebzelerinden almay? çok severiz. ?stanbul’da ne yaz?k ki bu kadar taze ve k?zarm?? domatesler yok. Cümleyi düzeltiyorum; bu kadar k?zarm???n? ve ayn? kal?ptan ç?km?? gibi olanlar? var ancak do?al? yok! Böyle tazesini bulmu?ken k?yam?yorum, ve tad?na vara vara yiyebilmek için s?cak m?cak dinlemeden ba?l?yorum bu yakla??k 8 tarifi inceleyip, de?i?tirip haz?rlad???m tarifi yapmaya..

Tarif asl?nda eski bir ‘Bon Appetit’ tarifinden uyarlanm?? diyorum ama inan?n neredeyse pek alakalar? kalmad?. Hani tarifi okursam okuyay?m bolca un ve yan?nda da ka??k ka??k salça var. Ne yaz?k ki do?al domates çorbas? haricinde hiç birini sevmiyorum. Salça yemek istesem ekme?e sürer yerim, çorbadaki un hakk?m? da börek ya da tatl?larda kullanmay? tercih ederim 🙂

Devam?n? oku»

Limonlu Kurabiye

Minik at??t?rmal?klardan vazgeçemiyor musunuz benim gibi? O zaman ya kahve yan?nda ya da çay yan?nda yiyecek bir ?eyler ara?t?rmam bitmiyor. Bir arkada??m okul bitirme projesi için foto?raf çekimi yapacakt?. Benden bu kurabiyeleri istedi. Denedim, yapt?m. Klasik Tereya?l? Krema’ ya limon tad? kat?p süslemeyi de ihmal etmedik. 🙂

Devam?n? oku»

Patates Graten

Masa sunumunda en çok önem verdi?im kalem yan yemeklerdir. ?çerikleri her ne kadar basit olsa da sunumu ve doyuruculu?u ön planda olmal?; ne de olsa her ne kadar yan yemek dense de tamamlay?c?d?r.

Hem haz?rlamas? kolay hem de beyaz, k?rm?z? fark etmeksizin her türlü et yeme?inin yan?nda servis edebilirsiniz. Arzu ederseniz hafif bir ba?lang?çta olabilir.

Devam?n? oku»

Ku?konmaz ve Dana Bacon’l? Noodle

Dolapta miktar? azalm?? ama taze malzemeleriniz illa ki kal?yordur. Böyle durumlarda kalan pi?mi? yemeklerden frittata, pi?memi? olanlardan ise noodle’l? yemekler yapmay? seviyorum. Çok çok özel bir lezzet pe?inde de?ilseniz, noodle yapmak için özel al??veri? yapman?za hiç gerek yok. Birbiriyle uyumlu olan bir kaç malzemeyi birle?tirin yeter. Dolab?mda 4-5 dal ku?konmaz az?c?kta dana bacon kalm??t?. ??ten yorgun arg?n eve döndü?ünüzde yapabilece?iniz yeni bir tarif; sizde ne malzemeler var?

Devam?n? oku»

Gusto Osteria – Roma – ?talya

Hem Avrupa’da keyif yapmak hem de uygun ama inan?lmaz lezzetli yemekler tatmak istiyorum diyorsan?z, bu yaz?y? kesinlikle okuman?z gerekiyor.

Devam?n? oku»

Limonlu ve Ricotta’l? Kek

Peynir yapt???m zaman çabuk tüketmem gerekti?inden nereye kullanaca??m? ?a??r?yorum. Makarna, salata yapt?m ama hala biraz kalan bir k?sm? ile de tatl? yapmaya karar verdim. Bu yaz günlerinde hem doyurucu hem de hafif bir tatl? bulabilmek zor. Pikniklerinizde ya da eve gelen misafirleriniz için buz gibi limonatan?n yan?nda sunabilece?iniz hem kolay hem de lezzetli bu tarifi hemen deneyin derim.

Devam?n? oku»