Langusta – Çe?me

Yaz?n ba?lar?nda bir dü?ün sebebi ile Alaçat?’ya dü?tü yolumuz; iyi de oldu. Hafta sonuna bir gün daha ekleyerek haz?r gelmi?ken biraz dinlenelim dedik. Ancak istedi?imiz her ?eyi s??d?rabilmek tabii ki mümkün de?ildi. Ancak ne yapt?k ne ettik s?rf ben sizlerle payla?abileyim diye güzelim Alaçat? kumsal?n? b?rak?p taa Çiftlikköy’e Langust’çuya yani böcekçiye gittik.

Devam?n? oku»

Lavantal? Sütlaç

Uzun süredir ?talya’da ya?ayan çocukluk arkada??m Türkiye’ye geldi. Her ne kadar Türk yemeklerini özlemi? olsa da ona bu klasik tatl?y? daha farkl? pi?irip sunmak istedim. En sevdi?i tatl?lardan biri sütlaç, ancak bunu ufak bir inovasyon ile nas?l farkl? yapaca??m? dü?ünürken internette ara?t?rmalar?ma ba?lad?m ve parlak bir kaç fikri birle?tirince sonuç a?a??daki gibi oldu..

Devam?n? oku»

Domates Soslu Ravioli

Yemek yapmay? sevmeyen daha do?rusu ilgilenmeyen e?imi, mutfa?a çekebilmemin yollar?n? ararken hem kolay hem de e?lenceli yolu buldum! Art?k evde makarna yap?yoruz. Tüm Karatay, Dukan gibi tabulara ters olsa da arada bir yap?lan bu kaçama??n mutlulu?unu hiçbir ?ey veremez insana. Deneyin, evde yemek yapmay? keyifli hale getirmek sizin elinizde.

Devam?n? oku»

Brokolili F?r?nda Tavuk

Son zamanlarda tavu?a olan önyarg? gittikçe art?yor; her kafadan bir ses ç?k?yor. Eminim sizin de e-postan?za ‘Tavuk Yemeyin’ ba?l?kl? birçok yeni bilgi dü?üyordur. 2005 y?l?nda ilk kez ya?anan ku? gribi sonras?nda ?üphelenilen ve test sonuçlar? gribi i?aret eden tüm üretim ve canl? sat?? noktalar? karantina alt?na al?n?p, itlaf edilmi?. Yap?lan ara?t?rmalar da bunu destekleyerek, ?u anda marketlerde tavuk/piliç ad? alt?nda 5-10 TL fiyat aral???nda sat?lan kümes hayvanlar?n? sa?l?kl? ve do?al ortamda yeti?tirilmediklerini söylüyorlar. Bunu belki de en çok destekleyen aç?klama öldürülen tüm kümes hayvanlar?n?n yeti?ebilmesi için ciddi bir zamana ihtiyaç oldu?u ve marketler hem bu kadar ucuza hem de bu kadar seri sat?? yap?lamayaca?? bilgisi.

Devam?n? oku»

Deniz K?z? Bal?kç?s? – Yal?kavak – Bodrum

Tüm k???n yorgunlu?u, s?k?nt? ve stresini kafam? denize sokana kadar atam?yorum. Sanki o bütün senenin bitkinli?i ‘cos’ diye ses ç?kar?p yok oluyor. Bebekli?imden beri gitmeye al??t???m Bodrum’um burnumda tütmü?. Ben Bodrum’un t?k?? t?k?? sahillerini, ak?am üzeri bikinilerle, ellerde içki tepinmelerini bilmem, sevmem de!

Devam?n? oku»

Da? Çile?i Reçeli

Daha önce de bahsetti?im, bana ü?enmeden peynir ta??yan kom?um, evvelsi gün kap?m? çald?. Elinde ise Akçakoca’dan getirdi?i da? çilekleri vard?. O kadar k?rm?z? o kadar minicik o kadar mis kokululard? ki içim k?p?r k?p?r oldu. Hevesle hemen reçele ba?lad?m..

Devam?n? oku»

Ricotta Peyniri

Yurtd???na gidersem ya da giden bir dostumu yakalarsam, al?nacaklar listemin ba??n? peynir çeker. Türkiye’de de art?k neredeyse birçok markay? büyük marketlerin ‘?thal Ürünler’ reyonunda bulmak mümkün. Ancak az?c?k gramlar? fahi? fiyatlara alabilyorsunuz. Bu örne?i en son gravyer peynirinde ya?ad?m; yurtd???ndan ald???m 500 gr’l?k peynir 6 Euro iken, buradaki bir markette 29 TL’ye al?nabilece?ini gördüm. ?nsan?n gözlerini yuvalar?ndan ç?kart?yor de?il mi?! Getirtme veya d??ar?dan alma ?ans?m?z yoksa can?m ülkemin peynirlerinden muadilini arayaca??z ya da yemeyece?iz!

Devam?n? oku»

F?r?nda Parmak Bonfile

Her gün farkl? bir?ey pi?irmek ya da her misafire ayn? menüyü ç?karmamaya u?ra?mak zor. Hele bir de son zamanlarda evinizde bizim gibi proteini yüksek besin de?erlerinden olu?an beslenme yöntemi uygulan?yorsa.

Ne var bunda demeyin; protein aç?s?ndan zengin olan bakliyat ve etler ya da ürünler belli ancak her gün ayn? ?eyi yemek diyetteymi? gibi hissettiriyor insana. Dolay?sla da mutsuz ediyor.

Devam?n? oku»

Le Relais de Venise – Paris

Lezzetli bir ak?am yeme?i için ?ehrin bir ucuna ü?enmeden gidenlerdenseniz; mutlaka buraya u?raman?z? tavsiye ediyorum. Zaten Paris denince akla gelen etlerin ba??nda antrikot geliyor her ne kadar ço?u ki?i bunu çok turistik bulsa da!

Le Relais de Venise Paris’in Porte Maillot bölgesinde yer al?yor. Masalar biraz s?k???k nizam yerle?tirilmi? ve dekorasyon san?r?m aç?ld??? 1960’l? senelerden beri de?i?tirilmemi?.Menüsü olmayan ama pek ilgili(!) garson han?mlar? olan bir yer buras?.

Devam?n? oku»

Beyaz Çikolatal? Mousse

 

Yaz için tatl? seçmek çok zor; ?ekerden vazgeçemiyor insan ancak a??r bir tatl? da yiyemiyor bunaltan s?caklardan. Taze meyve soslar? ile süsledi?iniz muhallebi olabilir seçeneklerden biri. Ancak muhallebideki ya? oran? da bu fikirden beni hemencecik uzakla?t?rd?. Lezettli olmayaca??ndan de?il pek tabii, sadece suçluluk duygusu! Az malzeme ile süper bir tatl? haz?rlamaya karar verdim.

Devam?n? oku»