So?anl? Domatesli Tart

Ana yeme?in yan?nda farkl? ne yapsam diye denemedi?im ya da uydurmad???m tarif neredeyse kalmayacak yak?nda. New York’taki bir eskiciden ald???m “The Complete Book of Gourmet Cooking-1986” kitab?nda alternatifler bol. Hem klasik hem de kolay diyebilece?im bu tarif tavuk –ki ?u s?ralar tüketmemekte fayda var san?r?m- ya da bal?k yemeklerinin yan?nda iyi gidebilecek hafif bir ba?lang?ç olarak deneyebilirsiniz. Ya da tapas gecesinde sunulabilecek ba?ka bir alteranatif daha.

Devam?n? oku»

?ekersiz Tart Hamuru / Pate Brisée

20 cm kal?p için

 • 200 gr un
 • 100 ml çok so?uk su
 • 5 gr tuz – yar?m çay ka???? gibi
 • 1 yumurta (2 çay ka???? su ile kar??t?r?lm??)
 • 100 gr tereya??

Bu ?ekersiz hamur Pate Sucrée’den çok farkl? de?il. Tek fark? içinde ?eker olmay???. Dolay?sla bu tart hamurunu ister tuzlu iç ile isterseniz de içi çok tatl? olacak olan bir tarifinizle kullabilirsiniz.

Devam?n? oku»

Klasik Tereya?l? Krema – Buttercream

Birçok tarifi yapmak hem e?lenceli hem de kolay de?il mi? Daha önce de bahsetmi?tim bir tarif ile herkes farkl? bir yemek ç?kar?r diye. Tatl? tariflerinde bu pek mümkün de?il tat aç?s?ndan ama süsleme ile o kadar de?i?ik lezzetler yaratabilirsiniz ki e?iniz dostunuz çevreniz hayran kalabilir..

En temel süsleme ve/veya dolgu olarak kullan?lan krema budur san?r?m. Çünkü bu baz tarifin içine ister f?st?k ezmesi kat?n ister limon ya??, kakao ya da ister çe?itli meyve tozlar? ekleyin,  heryerde kullanabilece?iniz lezzetli ve çok kolay bir tarif elde etmi? oluyorsunuz. Ben en çok makaron dolgusu olarak ve cupcake süslemek için kullan?yorum. ?çeri?i ve kullan?m alan? sizin hayal gücünüze kalm??.

Devam?n? oku»

Les Deux Magots – St Germain des Pres – Paris

Woodly Allen’in “Midnight in Paris/ Paris’te Gece Yar?s?” filmini izlemi?sinizdir. Filmi izlerken bu yaz?y? yazmam gerekti?ini anlad?m. Hemingway’in genç ve h?zl? zamanlar?ndaki sahnelerinde hep ‘tak?ld?klar?’ cafe olan Les Deux Magots’u o zamanlara uyarlanm?? hali ile görüyoruz. O zamanlara uyarlanm?? demem yanl?? belki de çünkü ?u anda bile Cafe’ye ad?m atar atmaz kendinizi film setinde gibi hissedebiliyorsunuz.

Devam?n? oku»

Bahar Pilav?

Ailemizin marifetleri kad?nlar?ndan biraz olsa bahsetmi?tim daha önce.. Bence marifet çok k?sa sürede ve çok az malzeme ile ziyafet haz?rlayabilmek, eh bir de el tad? gerekiyor san?r?m. Okumu? etmi? bir a?ç? olarak bunu söylemekten çekinmiyorum. Tarifler heryerde; baz?s? do?ru baz?s? uydurma.. Ayn? tarifi 3 farkl? ki?iye yapt?r?n 3 farkl? yemek yersiniz. ?nan?n! Okulda bununla ilgili bir dersimiz bile oldu; onu ba?ka bir yaz?da size anlatmak çok isterim.

Devam?n? oku»

Ha? Ha? Tohumlu Limonlu Kek

Kurt Gutenbrunner’in tarifinden adapte edilmi?tir.

Bugün Dünya Kek Pi?irme Günü. Ehh, kek tarifi vermesem olmazd?. Art?k bu tip günler mi fazlala?t? tüketim ç?lg?nl???na ayak uydurup yoksa benim ilgi alanlar?m m? bu kadar (!) geni?ledi ve ben her ?eyden haberdar oluyorum eskiye nazaran bilemedim.

S?radan bir kek tarifinin bugüne uygun olmayaca??n? dü?ünerek yerken patlayan ?eker hissini veren ha? ha? tohumlu helvams? bir tatl?ya yer vermek istedim. Asl?na bakarsan?z bu keki tarif edecek do?ru kelimeyi de bulam?yorum. Tarifi ilk inceledi?imde bu kadarc?k unla nas?l olaca??n? dü?ünürken, art?k her kek böyle olsun demeye ba?lad?m.

Devam?n? oku»

Safranl? Zencefil Çorbas?

De?i?ik yerel tatlar ya da bir restoran?n kendine has yemeklerini denemeyi çok severim. Seneler önce bir kayak tatili için Slovenya’ya gitti?imizde ?ehir merkezinde ?u anda ad?n? hat?rlayamad???m çok ??k bir ?talyan restoran?na gitmi?tik. K???n ?s?nmak için hemen menüde çorba k?sm?na gözüm kayd? ve o zamana kadar hiç rastlamad???m “Zencefil Çorbas?” n? gördüm. Gerçekten yo?un ve de?i?ik bir lezzeti vard?. E?im “.. hayat?mda içti?im en iyi çorba buydu” benzetmesini yapmas?yla beraber benim de bu tad? yakalamaya çal??ma maceram ba?lad?. En sonunda kendi kendime tad?n? daha da iyi hale getirdi?ime inand???m bu çok kolay tarifim sizlerle..

Devam?n? oku»

Sebze Suyu

1 lt için

 • 50 gr kuru so?an
 • 100 gr havuç
 • 100 gr kereviz sap?
 • 100 gr mantar, iste?e göre
 • 2 sap p?rasa, ye?il k?sm?
 • 100 gr domates
 • 50 gr tereya? ya da zetytinya?
 • 2 di? sar?msak
 • 2 lt su
 • 2 dal taze kekik
 • 2 dal taze maydonoz sap?
Devam?n? oku»

Payla?al?m, tan?tal?m, herkese duyural?m..

?nternet hayat?m?z? çok kolayla?t?ran, bir t?kla istedi?imiz her türlü bilgiye çe?it çe?it kaynaklardan ula?abildi?imiz bir mucize. Ancak öyle bir hal ald? ki ya?ant?m?z bu h?z bile bizi yava?lat?r oldu. Eh bunu da dü?ünenler oldu ve hayat?m?z? kurtard?lar. RSS i hayat?m?za sokan yetkililere ne kadar hayranl?k duydu?umu buradan anlatmaya kelimeler yetmez ve san?r?m onlarda çok önemsemez 😉

RSS listemdeki yiyecek ve içecek ile ilgili internet sitelerinden birkaç?n?n adreslerini sizlerle payla?mak istedim. Sizin takip ettikleriniz ya da sizin sitenizin adresi ne?

 

Cannelle Vanille

Smitten Kitchen

Herriot Grace

Cafe Fernando * TR

David Lebovitz

Melissa Clark

Orangette

Smith Bites

The Kitchen of Oz * TR

Delicious Days

Snow Eggs * TR

Tartelette

 

Sprüngli – Zürih

?lk kez makaron yedi?im günü hat?rlam?yorum ne yaz?k ki; ancak en iyisini ne zaman yedi?imi hiçbir zaman unutamam. Tabii ki Fransa’dayd?. Bazen çok sevdi?im tatlar? sahiplenip di?erlerini deneme fikri bile aldatma hissi uyand?r?yor bende. Zürih’te bizim Cihangir’ imize benzeyen belki binalar?n?n eli yüzü daha üzgün olan bölgesinde Zürich Bahnnoff soka??nda yürürken can?m ablam illa denemem gerekti?ini söyledi. Suçluluk duymaya ba?lam??ken en az?ndan isminin makaron olmad???n? ö?renmem bir anda fikri de?i?tirmeme yard?mc? oldu.

Devam?n? oku»